FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u de veelgestelde vragen aan.

Algemeen

Wij ontzorgen u als opdrachtgever door u te adviseren en te helpen in alle aspecten van een integratie of carve-out. We werken met onze eigen, op best practises gebaseerde, bewezen aanpak. Deze is gebaseerd op twee pijlers:

 • Integration: Structuur aanbrengen in het proces. Deze structuur is gebaseerd op de thema’s: strategie & benadering, beheersing & controle en waarderealisatie. 
 • People:  Een manier van werken toepassen, waarbij we de  (culturele) samenwerking tussen de bedrijven en medewerkers op een gezonde en veilige manier laten plaatsvinden en waarbij vooral de groepsdynamiek van de nieuwe te vormen organisatie centraal staat.

Onze werkwijze wordt ondersteund door verschillende interventies, workshops en trainingen. De combinatie van deze twee pijlers zorgt ervoor dat medewerkers instappen in het proces. De dynamiek verandert van “dit moet met ons” naar “dit willen wij voor ons”. Wat leidt tot een efficiënte samenwerking, minder gedoe en tot een soepele realisatie van de integratie of carve-out. 

We werken voor het bemensen van onze projecten samen met 25 ervaren associates en 15 competentiepartnersMet deze totale mix realiseren we voor u duurzame waarde uit uw integratie of carve-out. 

Voordat we bij uw organisatie aan de slag gaan, doorlopen we een aantal stappen. Deze zijn:

 • Het intakegesprek. In dit gesprek bekijken en bespreken we wat de casus is, wat uw doelen zijn en geven we een eerste reactie op wat we aantreffen. Indien gewenst kunnen we voordat dit gesprek een NDA (geheimhoudingsverklaring) tekenen. Als we waarde kunnen toevoegen brengen we een offerte uit.
 • De offerte wordt besproken en eventueel aangepast.
 • De finale offerte wordt ter ondertekening aangeboden.
 • Na ontvangst van de getekende opdrachtbrief wordt de online werkomgeving ingericht en starten we met de opdracht.

Dit proces kan binnen een aantal dagen afgerond zijn. Belangrijk hierbij vinden we dat we waarde toevoegen aan een acquisitie of een afsplitsing.

Ja, sommige projecten kunnen we gedeeltelijk op resultaatbasis uitvoeren. Per aanvraag kunnen we hierover een uitspraak doen. 

Om een integratie succesvol uit te voeren, zijn een aantal zaken belangrijk. Deze zijn:

 1. Je moet op tijd beginnen. Bij voorkeur moet je starten in de due diligence periode;
 2. Stel een integratieteam samen. Integratieervaring en integratiecompetenties moeten binnen het vrijgemaakte integratieteam voldoende aanwezig zijn;
 3. Pas een bedrijfsbrede en stapsgewijze integratiebenadering toe.  Deze  moet alle facetten van de bedrijfsvoering omvatten in alle fases van het integratieproces;
 4. Ondersteun deze drie stappen met een consistente change management aanpak. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de betrokken organisatie-onderdelen in beweging komen en blijven, zodat ze gezamenlijk de integratiedoelen realiseren.

Integratie van bedrijven en organisaties

De softwaretool die wij gebruiken voor alle bedrijfsintegraties en carve-outs, ondersteunt ons in al onze fases van het programma. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • De planning;
 • Het samenwerken tussen de betrokkenen bij het project;
 • Het behalen van de plannen en de hiervoor noodzakelijke capaciteitsplanning;
 • De analyse en het rapporteren.

Via deze tooling kunnen we onze 38 werkprogramma’s inregelen op een specifieke case waardoor we snel kunnen starten. Ook kunnen we onze analyse- en rapportagestructuren binnen deze tool direct gebruiken. Zij sluiten naadloos aan bij de specifieke casus en de governance structuur van onze opdrachtgever.

We gebruiken deze tooling bij zowel de eigen projectmedewerkers als bij de medewerkers en stakeholders van de opdrachtgever. Via bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, discussiefora, e-mailverkeer en versiebeheer van documenten, kunnen we alle betrokken deel laten nemen in het project. De tooling is binnen enkele uren ingeregeld.
We hebben dit zo georganiseerd dat we maar één op samenwerking en project management gerichte tool hoeven te gebruiken tijdens onze bedrijfsintegratie en carve-out activiteiten.

Uiteraard overleggen we bij een opdracht hoe we deze tooling bij jouw bedrijfsintegratie inzetten.

Dit zijn:

 • De strategische fit;
 • De globale benadering;
 • De risico-inschatting;
 • Synergie realisatie;
 • Planning;
 • Integratie Due Diligence;
 • Cultuur;
 • Benoeming.

Bekijk op deze pagina de details.

Het antwoord is zowel ja als nee. Normale project structuren, zoals Prince II, zijn maar gedeeltelijk te gebruiken voor een integratie.

Belangrijk bij een integratie is dat de integratieorganisatie na de closing van de deal het aanwezige momentum gebruikt. Zo krijgt de hele integratie een boost en komt alles op gang. Eigenlijk moeten er al eerder tijdens de due diligence periode de nodige voorbereidingen worden gedaan. Daardoor kan de organisatie gebruik maken van deze momentum periode. Deze duurt zo’n 3 a vier maanden.

Daar wijkt het integratie of carve-out project af van de ‘normale’ projectstructuur. Ook de competenties van de projectleider zijn tijdens de gehele integratie anders. Lees hier waarom. Pas nadat de integratie, na de 120 dagen periode, zijn werkstroomfase ingaat, is sprake van een meer projectmatige structuur.

De besturingsstructuur, de governance, tijdens de integratie is min of meer vergelijkbaar met die van een ‘normaal’ project met ‘normale’ Prince II structuren. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een stuurgroep. Deze heeft een belangrijke plaats binnen de governance van het project. Lees hier meer over deze stuurgroep.

Ja, je kunt het integratieproces versnellen door het gebruiken van big data.

Het is belangrijk over de juiste en volledige data te beschikken voor en tijdens een integratieproces. Deze kunnen met AI tools omgevormd worden tot objectieve conclusies. Alleen dan zul je de juiste beslissingen nemen. Uiteraard zijn daarbij enkele kanttekeningen te plaatsen. 

Voordat de ondertekening van een deal heeft plaatsgevonden is het zinvol data te verkrijgen die de beoordeling van de voorgenomen acquisitie en de bijbehorende integratie ondersteunt. Vaak is het, gezien het stadium waarin de deal zich bevindt, alleen maar mogelijk data te verkrijgen met een wat hoger detailniveau. Deze kun je met de relevante tools analyseren, zodat de conclusies je kunnen helpen bij je beeldvorming en je beslissing.
Na de closing heb je de beschikking over meer bronnen en is de informatie in nog meer detail beschikbaar. Gebruik de analyse van deze data om je integratie en de voortgang te ondersteunen met objectiveerbare conclusies.

Bekijk het artikel waarin we uitleggen dat je het integratieproces kan versnellen door big data actief te gebruiken.

Een executive alignment heeft een tweeledig doel, namelijk:

 • Bij het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie onderling respect, gemeenschappelijk vertrouwen en de gezamenlijke urgentie te creëren om een succesvolle integratie af te leveren.
 • Het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie samen te laten werken aan:
  • de nieuwe bedrijfsdoelstellingen;
  • de (be)sturing van de organisatie;
  • de beoogde bedrijfscultuur;
  • de (in)richting van de nieuwe organisatie;
  • de vormgeving van het integratieproces.

Een executive alignment is onderdeel van onze veranderaanpak en kan als integratieversneller dienen, met veel voordelen in de vervolgfasen van de integratie.

Deze zijn belangrijk. Dit geldt voor een integratie en een carve-out.

Guiding principles zijn belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn door de integratie organisatie in overleg met het senior management bepaald. Nadat deze zijn vastgelegd, zijn ze maatgevend voor de rest van het veranderproces en dienen ze als toetsingskader voor de verdere acties en vervolgstappen. Bekijk ook het uitgebreide artikel over dit onderwerp.

Zeker! Een bedrijfsintegratie is een strategisch project. Vanuit de strategie is door het management bepaald hoe de organisatie moet groeien. Als gekozen is voor een acquisitie en een eventueel integratietraject, heeft deze acquisitie strategische waarde en is dit traject voor alle stakeholders van groot strategisch belang. De groeistrategie kan alleen slagen als de acquisitie ook opbrengt wat eerder is voorzien. Een doelgerichte opgetuigde integratie is dus essentieel. Op tijd beginnen met de voorbereidingen en alle bedrijfsfunctie mee laten doen, zijn enkele van de belangrijke uitgangspunten voor het slagen van een integratie.

Ja, er is een bedrijfsintegratie training voor non financials die we zelf verzorgen. Ook tref je een Post Merger Integration training van Alex van Groningen  aan. Wij leveren hier de beide docenten. 

Een 120 dagen plan helpt je om een vliegende start te maken met de integratie, door  snelle opbrengst genererende activiteiten direct uit te voeren en voor moeilijkere activiteiten een plan van aanpak, inclusief programmastructuur, programmamanager en governance voor te bereiden en op te stellen. In het 120 dagen plan is aandacht voor:

 • De visie en de manier waarop de integratie plaats gaat vinden;
 • Het waardebehoud en de waardecreatie;
 • De beheersing
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

Aan het einde van deze periode wordt het integratieplan opgeleverd. Hierin wordt een goede basis gelegd voor het verdere waardebehoud en de waardecreatie binnen de organisatie. Het plan hoeft geen vier maanden te duren. Het kan korter zijn of langer duren, omdat iedere integratie maatwerk is.

Bekijk onze diensten voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteit.

Het doel van een integratie due diligence is het maken van een tijdige analyse van de integratierisico’s in de due diligence fase. Het is dus belangrijk om op tijd te beginnen. De belangrijkste doelstelling van de integratie due diligence (IDD) is immers om bij de opdrachtgever in de pre closing fase en binnen enkele dagen een beeld te krijgen van de beoogde acquisitie, de integratiemogelijkheden en risico’s. In het bijzonder op het gebied van:

 • Visie en benadering;
 • Waardebehoud en waardecreatie;
 • Beheersing;
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

Hiermee zetten we een belangrijke stap om te zorgen dat de organisaties niet hun bedrijfswaarde verliezen  maar juist beginnen met het scheppen van waarde.

Om de IDD uit te kunnen voeren, zullen we in teamverband senior management spreken. Verder verzamelen we relevante informatie over de organisatie en de fusiepartner en de beoogde integratiemethode en de hiermee verbonden risico’s. Vervolgens, als laatste stap in dit proces, zullen we onze IDD rapportage uitbrengen en bespreken.

Al met al is deze due diligence inspanning meestal in tien werkdagen af te ronden. Vervolgens wordt het eindproduct, een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen, met het eindverantwoordelijk management besproken.

Bekijk onze integratieservices voor meer details over dit onderwerp.

We kunnen voor het integratieprogramma ook één of meerdere integratiemanagers leveren. Deze ervaren integratiemanagers worden op afstand ondersteund, via onze tooling en onze werkprogramma’s tijdens de uitvoering van alle fasen van een integratieprogramma.

Het MenA en integratie framework

Ons MenA en integratieframework is een bewezen set van gedetailleerde werkprogramma’s, intervisies, workshops verdeeld in 2 pijlers rond de thema’s visie, benadering, control, waardecreatie, waardebehoud (pijler Integration) en mens en cultuur(pijler people). Deze thema’s worden in alle fasen van een integratie toegepast. De fasering is:

In deze fase wordt de groeistrategie besproken tussen de directie en een eventuele Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht. Bovendien wordt over de strategie om te groeien beslist.

In deze periode wordt eventueel met behulp van een gekozen MenA, Corporate Finance adviseur of investmentbanker een longlist van kandidaten opgesteld en ook wordt de MenA strategie verder ingevuld. Dit alles leidt tot een shortlist met kandidaten waarmee gesproken gaat worden.  Het eindigt met de signing of aankondiging van een samenwerking.  In deze periode is de Due Diligence (DD)aan de orde. Tijdens deze DD worden de relevante (integratie)risico’s in beeld gebracht.  

Als onderdeel van dit due diligence proces is het van belang om een aantal zaken te onderzoeken en/of te documenteren, zoals de integratierisico’s,  de financiële situatie, en de juridische aangelegenheden.  Zo wordt er een integraal beeld verkregen van de te acquireren organisatie. 

 

In deze fase is het soms wachten op een aantal zaken die wettelijk nodig zijn of die de koper en de target beslist geregeld willen hebben voordat de zaak definitief beklonken is.  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verkrijgen van toestemming van de ACM, DNB of  de Europese mededingingswetgeving. Met betrekking tot de integratie is het belangrijk in deze periode het overnemen van de controle en de dealdoelstellingen vanaf dag 1 nader te bepalen en voor te bereiden. Ook het benoemen en vormen van het nieuwe leiderschapsteam vindt plaats in deze pre closing periode.

In deze periode is de overname van de controle van de aangekochte onderneming een feit en zijn de integratie-activiteiten gericht op het minimaliseren van de ontwrichting van de huidige organisatie als gevolg van de acquisitie. Ook worden de eerste integratieresultaten bereikt doordat de doelgerichte integratie is gestart. Deze 120 dagen eindigen met het opstellen van een implementatieplan voor alle bedrijfsonderdelen.

In deze fase wordt het in de vorige fase ontworpen integratieprogramma uitgevoerd. Hierbij spelen de werkstromen van de verschillende bedrijfsfuncties en een goed uitontwikkeld project management office (PMO) een centrale rol. De bewaking vindt plaats via een vroegtijdig vastgestelde governance structuur onder leiding van een integratiemanager.

In deze fase wordt de (bijna) afgeronde integratie aan een kritische inspectie onderworpen. De leerpunten worden verzameld en gedocumenteerd, zodat deze bij een volgende acquisitietraject meegenomen kunnen worden.

 

DE OR

Dat is eenvoudig. De OR of de leden van de OR hebben vaak de kennis en ervaring niet om een spelbepalende bijdrage te leveren in dit proces. De bestuurder maakt meestal bij deze processen gebruikt van een aantal adviseurs en kent zijn marsroute.

De bestuurder heeft je wellicht naar aaleiding van een in het kader van art. 24 WOR gehouden overlegvergadering gevraagd om op korte termijn advies te geven over de snel aan te leveren adviesaanvraag tot (voorgenomen) verkoop van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten.

Je hebt als OR-lid hulp nodig. Als OR-lid heb je meer dan prima ervaring en kennis van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsprocessen en de dienstverlening van het bedrijf, maar je hebt nog niet eerder met dit bijltje gehakt. Een voorgenomen verkooptraject is nieuw en onbekend voor jou en de andere leden van de OR. Een verkooptraject geeft daarnaast onzekerheid voor alle medewerkers en de andere stakeholders van de organisatie.

We hebben over dit onderwerp een whitepaper opgesteld.

M&A en CF adviseur

We kunnen jou, in je rol als MenA adviseur of als corporate finance (CF) adviseur, ondersteunen door een aantal zaken rondom de voorgenomen verkoop in beeld te brengen of te beoordelen.  Twee situaties zouden zich voor kunnen doen, namelijk:

 • Een deel van de activiteiten van een bedrijf of organisatie wordt gescheiden van de andere activiteiten van het bedrijf of de organisatie en moeten verkocht worden, een afsplitsing, divestment of carve-out.
 • De voorgenomen verkoop van de gehele organisatie of bedrijf aan een andere partij.

Bij een afsplitsing kunnen we de MenA of CF adviseur helpen bij:

 • Het opstellen of het beoordelen van strategisch carve-out ontwerp;
 • Het opstellen van het TSA-raamwerk of het beoordelen van de Transitional Service Agreement (TSA);
 • Het opstellen of het beoordelen van de dekkingstekorten analyse op de overheadkosten;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de tactische carve-out ondersteuning;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de carve-out activiteiten;
 • Het organiseren of beoordelen van het retentiemanagement van medewerkers;
 • Het herinrichten of beoordelen van de afgeslankte organisatie;
 • Het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de separatie of de carve-out.

Wanneer het bedrijf in zijn totaliteit verkocht gaat worden kunnen we jou als MenA adviseur helpen bij:

 • Het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de onderneming;
 • Het vergroten van de integratiekennis bij de medewerkers van de verkochte organisatie, door bijvoorbeeld een workshop te organiseren over de integratie, de do en don’ts  en de best practises. Dit met als doel om zo goed mogelijk op de samenvoeging en toekomstige samenwerking voor te bereiden.

Belangrijk uitgangspunt is dat we altijd onze conclusies delen en bespreken met de leading adviseur van de opdrachtgever. Zo zorgen we voor een goed afgestemde deal, waarbij waardecreatie en waardebehoud voorop staan en de kosten onder controle zijn.

Bespreken hoe we uw integratie of carve-out waarde laten opleveren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.