De meest voorkomende integratie uitdagingen

De praktijk heeft uitgewezen dat een acquisitie vaak voor een commissaris, een CEO, en CFO of het managementteam een eenmalige gebeurtenis is in zijn, haar of hun loopbaan. Er is daarom vrij weinig gelegenheid om in te spelen op de casusspecifieke uitdagingen, hiervan te leren en de volgende keer de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor de beoogde resultaten en waardeontwikkeling vaak niet bereikt worden.

Door je bewust te zijn van deze eenmalige situatie, kennis te hebben van de uitdagingen en hierop in te spelen, verloopt een integratie van een acquisitie soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen. Lees hierover op deze pagina meer.

 

De veelvoorkomende integratie uitdagingen in de praktijk zijn:

De strategische fit ontbreekt

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt omdat de strategische fit ontbreekt. Ongeveer 20% van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert zijn investering nooit op.  Groeien via “deal fever”, FOMO,  het hebben van een tunnelvisie, het vergroten van de macht als acquisitiemotief in combinatie met een niet voldoende uitgevoerde strategische analyse zijn debet aan deze mislukkingen. Bestuurders denken dan alleen nog maar na over hoe ze de deal kunnen sluiten en vergeten te overwegen of ze de deal überhaupt nog moeten sluiten.

Oplossing 1:  Zorg voor een strategische fit en toets de uitgangspunten door onafhankelijke derden

Een fusie of overname zou in hoofdzaak de volgende strategische redenen moeten hebben:

 • Schaalvoordelen
 • Scopevoordelen
 • Groei mogelijkheden
 • Concurrentie positie

In deze gevallen moet de organisatie, ondanks dat het vanzelfsprekend lijkt, toch de synergiemogelijkheden kritisch beoordelen.

Wat zijn dan de schaal- of scopevoordelen? Welke groei wordt behaald en waar heeft dat gevolgen voor producten, omzet en rendement?  Hoe zit het met de plaats in de bedrijfskolom van de nieuwe acquisitie? Hoe zit het met het nieuwe business- en distributiemodel? Is er sprake van een horizontale of verticale integratie?  Gaat het om gebruikelijke schaalvoordelen in de kosten of is er sprake van marktmacht of een netwerkeffect? Vaak worden deze vragen in het voortraject, tijdens de strategiebepaling beantwoordt. Is dit traject van onvoldoende kwaliteit geweest dan heeft dit een directe invloed op de integratie.

Oplossing 2: Wapenen je tegen ‘deal fever’?

Er ligt een belangrijke rol voor de commissarissen. Het management krijgt een mandaat van de commissarissen. Daar hoort ook een prijsmandaat bij. Het is voor commissarissen belangrijk om de discipline te handhaven. In een overnametraject is het uiteindelijk aan hen om te bepalen of de acquisitie in lijn is met de strategie?  Het is verstandig om een transactiecommissie aan te stellen, waarin zowel bestuurders als commissarissen plaatsnemen. Die hebben dagelijks contact, zonder dat de transactiecommissie een aparte rol heeft in de besluitvorming. Zo garandeer je goede communicatie tussen bestuurders en commissarissen.

Verder is het van belang om de strategisch fit te laten toetsen in de Integratie DD. Deze toetsing draagt bij aan een tijdige beoordeling van de strategische fit en is belangrijk bij de beslissing om de deal te doen tegen de juiste prijs.

integratiemanagers, best practises bedrijfsintegratie best practices, integrationpeople, mergers and acquisitions, integratievoorbereidingen, integratievoorbereiding,

Te laat beginnen met de of geen integratievoorbereiding.

Veel drukte als gevolg van een late start is een van de uitdagingen in het integratieproces. Sinds jaar en dag is het de gangbare praktijk om na het sluiten van een overnamedeal, de closing, te starten met nadenken over de integratie. Wie daar uitgebreid en rustig de tijd voor neemt kan voor grote problemen komen te staan. Na de closing heeft de organisatie 90 tot 120 dagen de tijd om te handelen. Daarna is dit psychologisch belangrijke momentum weg. Vaak gaan betrokkenen dan terug naar hun oude werkwijze en gewoontes. De organisatie moet dit momentum dus gebruiken voor de integratievoorbereiding.
Mensen zijn in de eerste maanden vaak nog van twee kanten geïnteresseerd in elkaar. Dat blijkt vaak al bij de eerste gesprekken. De organisaties kijken toch bij elkaar in de keuken. ‘Hoe werken jullie? Hoe is de koffie?’ Dit is al iets wat in beide organisaties besproken wordt, ook met en door de ondernemingsraad. Late en foute integratie communicatie zorgt alleen maar voor zand in de raderen.

De integratie begint daarom niet na het afronden van de deal, maar al veel eerder in het overnameproces. Veel dealmakers en directies denken dat men eerst de deal moet doen voordat de bedrijfsintegratie start. Maar dat is vooral ingegeven door commerciële belangen van de dealmaker, door onervarenheid en door tijdgebrek van beleidsmakers.

Oplossing 1: Op tijd starten

Over een bedrijfsintegratie moet je nadenken voordat je een deal sluit. Eigenlijk zelfs voor je überhaupt een bod uitbrengt. Je moet op tijd starten. De DD periode is hiervoor uitermate geschikt. Je moet een Integratie DD laten uitvoeren. Er is door de hectiek vlak voor het afronden van een transactie vaak geen tijd en aandacht meer voor integratie. Vanaf de closing begint de trein echt te rijden en zijn de verwachtingen van alle betrokken partijen vaak hoog. Dan wordt de bestuurder alleen maar geleefd door de waan van de dag en is het momentum van de transactie snel voorbij, met alle risico’s op verloop van klanten en personeel en dus verlies van bedrijfswaarde.

Oplossing 2: Momentum gebruiken

Voor een goede integratievoorbereiding heeft een organisatie ongeveer vier maanden nodig, te beginnen voor de closing van de deal. Minder kan meestal niet, maar meer tijd nemen voor de integratie is ook niet nodig, omdat er bij een integratie op een bepaald moment ook beweging moet komen. De organisatie moet het aanwezige momentum weten te benutten in zo’n proces en de plannen echt in gang zetten.  De 120 dagen activiteiten geven vorm aan dit traject.

“De organisatie moet het momentum benutten, mensen zijn in de eerste maanden vaak nog van twee kanten heel erg geïnteresseerd in elkaar”

Omdat er tussen de signing en closing van de deal soms wel een paar maanden zit, is deze periode het perfecte moment om als organisatie te starten met de integratievoorbereiding en met het opstellen en starten van een goed  integratieplan. Dat plan zal vooral door de beide organisaties samen moeten worden gemaakt. Op die manier krijgt men steun en is het plan eigenlijk al in uitvoering tijdens het maken ervan. Daarom werkt het goed om het op te zetten als een integratieproces met functionele werkstromen. Hierbij werken specialisten van beide organisaties samen aan het plan, delen kennis en wennen aan elkaar. Zij worden ondersteund door een Projectbureau met een integratiemanager.

Oplossing 3: Vrijuit praten

Het gaat er niet alleen om dat de organisaties samen het allerbeste plan op te stellen. Het is vooral belangrijk dat het plan goed uitvoerbaar is en gedragen word door de beide organisaties en haar medewerkers. En bovendien zo snel mogelijk beschikbaar komt en de belangen van alle betrokken partijen omvat.

Het kan best ingewikkeld zijn om al vergaande plannen te maken als er nog onderhandelingen over de overname gaande zijn en er dus niets definitiefs is getekend. Er is meestal wel een Share Purchase Agreement DEF (SPA) getekend, maar dat is niet voldoende om vrijuit informatie te delen. Toch is het wel goed mogelijk om het integratieplan en de integratievoorbereidingen al vorm te geven in deze periode. En ook om dat juist al samen met het management van beide partijen te doen, waarbij dat woord ‘samen’ vooral belangrijk is. Het is niet altijd eenvoudig, maar u kunt dus wel alvast de nieuwe board bedenken en de organisatie op hoofdlijnen inrichten. Verder mogen de organisaties al best veel informatie met elkaar delen, zolang het maar niet commercieel gevoelig is.

De waargenomen cultuurverschillen worden genegeerd.

Wij vinden het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

Cultuur is de drijvende kracht

Bedrijfscultuur is de drijvende kracht achter hoe het er dagelijks binnen een bedrijf aan toe gaat. Een bedrijfscultuur kan beïnvloedt worden door verschillende factoren, waaronder:
 • de land of regiocultuur;
 • de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering;
 • de sector waarin het bedrijf zich bevindt;
 • de normen en waarden van het personeel;
 • de leiderschapsstijlen

Culturen zijn altijd verschillend

In alle gevallen zijn er cultuurverschillen tussen de koper en de aangekochte organisatie. In de meeste integraties wordt helaas geen of te weinig aandacht besteed aan deze verschillen. Dit, omdat het management cultuur als ongrijpbaar en moeilijk ervaart of omdat men vindt dat er geen of geringe verschillen zijn. Dit komt, omdat bijvoorbeeld de bedrijven in omvang weinig verschillen, er een bijna identiek productieproces is of de directie al een lange tijd met een groep medewerkers samenwerkt.

Cultuurverschillen, zo leert de jarenlange praktijk, beïnvloeden een bedrijfsintegratie sterk als ze onvoldoende gestuurd worden. De cultuurverschillen zijn spelbepalend voor het succes van een integratie en behoren tot een van de uitdagingen in het integratieproces.

Oplossing: Breng de cultuurverschillen in beeld en voer een cultuurverandertraject op hoofdlijnen uit.

Het is van belang de bedrijfscultuur tijdens de Integratie Due Diligence op hoofdlijnen te bepalen. Wat zijn in deze fase de belangrijkste verschillen en op welke cultuurelementen moeten worden gestuurd? Tijdens de 120 dagen activiteiten wordt deze cultuurmeting op basis van de theorie van Quinn en Cameron breder uitgevoerd, waarna het cultuurmigratietraject  op hoofdlijnen start. Hierbij is er aandacht voor de leiderschapsrol van de diverse leidinggevende lagen van de organisatie. Dit cultuurtraject  loopt verder door in het integratieplan.

De integratiebenadering is niet integraal uitgevoerd.

Integratieprocessen zijn ingewikkeld. Vaak worden deze globaal beoordeeld. Deze worden nog complexer als beide organisaties niet (geheel) stabiel zijn of op basis van gelijkwaardigheid worden samengevoegd. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van gelijkwaardigheid levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en gedoe op.

Dit kan ook gebeuren in situaties waar niets verandert. Dit, omdat bijvoorbeeld een earn-out regeling gedurende een bepaalde periode van toepassing is en er kort na de closing geen minimumpakket aan integratie-activiteiten heeft plaatsgevonden, kom je na de earn-out periode voor grote problematische integratievraagstukken te staan.

Oplossing: Beoordelen van de waardecreatie- en synergiemogelijkheden

Uitgangspunt is de strategische reden voor de aankoop. Bedrijven integreren op gelijkwaardigheid is een foute integratiebenadering en per definitie geen goed plan. Beter is het om te kijken naar de onderdelen waarin een bedrijf of afdeling excelleert. Waar zijn bepaalde competenties beter ontwikkeld, hoe gaat het operating model zich ontwikkelen en is er sprake van een zogenaamde “best practise”? Voer deze analyse bij de integratie Due Diligence uit met behulp van het Target Business Architecture Model, ontwikkel  dit model verder bij de 120 dagen activiteiten en bereik het in het integratieplan.  Zorg daarbij dat er aandacht wordt besteed aan de onderstaande elementen:

Een globale integratiebenadering.

Er is of wordt geen Integratie Due Diligence uitgevoerd

Finance problemen, quality assurance, personele motivatie, operationele problemen, IT-systemen in een legacy omgeving en/of fraude?  Deze zaken komen vaak tijdens de bedrijfsintegratie boven water. Ze worden vaak als “voer” gebruikt voor of tijdens een “stammenstrijd”.  Bepalingen in de SPA, het overnamecontract,  over de financiële afwikkeling van de aangetroffen tegenvallers zouden ervoor kunnen zorgen dat deze risico’s in financiële zin onder controle zijn. Vaak hebben de tegenvallers een sterk negatieve invloed op het integratieproces.

Oplossing: Laat een Integratie Due Diligence uitvoeren

We zien echter dat een goede, op de integratie gerichte due diligence vaak ontbreekt. Hierdoor wordt er in een te laat stadium voorgesorteerd op de te verwachten integratie. Hierdoor verliest de koper kostbare tijd en dus voorbereidingen  en wordt de optimale start gemist. Een goede integratie DD, is een belangrijk risico management tool en krijgt binnen een aantal dagen in de pre closing fase, een beeld van de integratiebenadering,  hoe de organisatie haar waarde gaat behouden en hoe er waarde wordt behaald.  Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

 geen Integratie Due Diligence uitgevoerd

 

Integratie Due Diligence kosten, integrationpeople.nl , integratierisico

Het integratierisico is onderschat.

Doordat de bij de acquisitie betrokken (merkenrecht-, HRM-, belasting- en legal-) adviseurs geen contractuele verantwoordelijkheid dragen voor de integratie en de MenA/CF adviseur van de koper meestal een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben de betrokken aankoop adviseurs vrijwel geen aandacht voor de samenvoeging of integratie van de aangekochte onderneming, het bijbehorende integratierisico’s en de aan de integratie gekoppelde integratiekosten. Deze risico’s en de bijbehorende integratiekosten kunnen de koopprijs verlagen. Dit is gunstig voor de koper, maar ongunstig is voor de transactievergoeding van de adviseur.

Oplossing: Integratie Due Diligence uitvoeren.

Toch zijn deze integratierisico’s en integratiekosten van een fusie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals ieder project kost ook een integratie geld, tijd en moeite en brengt het risico’s met zich mee.  Op basis van ervaring en onderzoek blijken er enkele kostensoorten garant te staan voor een behoorlijk effect op het integratieresultaat.

Te denken valt aan:

 • IT-integratie en ICT-migratiekosten. Deze zijn berucht. Een ICT-migratie valt nooit mee en het duurt altijd langer dan verwacht. Bekijk vooraf nog eens kritisch naar de opbrengsten van de IT-synergie. Met gemak zouden deze twee a driemaal lager kunnen uitvallen. Een goede whatif benadering van uw vooraf gecalculeerde synergievoordelen zou een beter inzicht kunnen bieden in een reële biedingsprijs.
 • Personele kosten inzake gelijktrekken arbeidsvoorwaarden. Beoordeel nauwgezet de arbeidsvoorwaarden van de te integreren organisaties en bepaal waar de concessies moeten worden gedaan waarbij de belangen van alle partijen worden gediend. Organiseer het proces nauwgezet, en hou altijd rekening met een verhoging van de kosten.
 • Kosten voor verhuizing. Hou in uw synergiecalculatie rekening met de eenmalige en structurele kosten van een samenvoeging van (hoofd)kantoren of afdelingen. Ook als er niet wordt samengevoegd, worden er kosten gemaakt voor verhuisbewegingen die er uiteindelijk toch van komen.
 • Kosten van externe ondersteuning. Integraties leiden tot de inzet van externen. Integratiemanagement, strategisch advies, assessment van bestaande en nieuwe medewerkers, nieuwe rapportage en financiële systemen of extra EDP- of auditkosten zullen het 1e of 2e jaar zeker aan de orde zijn. Hou er rekening mee dat u niet alle activiteiten zelf kunt doen maar dat u ook niet alle activiteiten hoeft uit te besteden.
 • Kosten van afvloeiing en het werven van nieuwe medewerkers. Bij vele fusies vinden deze twee bewegingen plaats. Beiden kosten geld. Het is verstandig deze kosten goed te berekenen als onderdeel van de synergie-effecten.
 • Commotiekosten. Een fusie of integratie is voor veel medewerkers een spannende zaak en heeft zijn invloed op de operationele performance. Meer overleg, minder effectiviteit. Het kost allemaal geld en is een onderdeel van de synergie berekening.

Tijdens onze integratie DD brengen we het integratierisico en de verwachte integratiekosten in beeld. Hierdoor is het voor de koper mogelijk deze mee te nemen bij de bepaling van de aankoopprijs van zijn acquisitie.

Er is onvoldoende aandacht voor de synergie realisatie.

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie en calculatie van de te behalen synergie ontbreekt. De bepaling van de synergie baseline, de nulmeting, kort na de closing, vindt meestal niet plaats, waardoor de startsituatie onduidelijk is. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn en worden er mogelijk synergievoordelen “gemist”.

Oplossing: Aandacht voor de synergie realisatie  tijdens de integratie DD, de voorbereiding, de 120 dagen activiteiten en tijdens het integratieplan.

Synergie en haar bronnen van synergie zijn nauw verwant bij bedrijfsintegraties. Synergie is een toename van het concurrentievermogen en de daaruit vloeiende cash flow die groter zijn dan beide bedrijven afzonderlijk naar verwachting kunnen behalen.  In algemene zin blijken deze synergie- of overnamevoordelen, te kunnen worden ingedeeld in vier groepen of bronnen. Deze zijn:

 1. Integratievoordelen.
 2. Gezamenlijk gebruik van resources.
 3. Overdracht van functionele vaardigheden.
 4. Overdracht van managementvaardigheden.

waardebehoud en waardecreatie, synergiebronnen, synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge, synergie realisatie

Deze synergieën kunnen uiteindelijk in drie soorten worden verdeeld. Deze zijn: revenu-, kosten- en financiële synergieën.  Voor de bovenstaande  bronnen geldt dat deze in een bedrijfsintegratie proces zo snel  als mogelijk is, moeten worden geïdentificeerd en geverifieerd. We toetsen de synergieën op hoofdlijnen in de integratie DD. Tijdens de 120 dagen activiteiten baselinen we de synergieën. Kort na de closing, realiseren we, rapporteren we, en volgen we ook tijdens het opvolgende integratieplan deze synergieën op maandbasis. Dit, zodat niemand zich kan verstoppen achter ‘vage’ cijfers en de feitelijke resultaten van de integratie duidelijk zijn.

De juiste executive zit niet op de juiste plaats.

Vaak is het na de afronden van een transactie, de closing, niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. Dit verlies van kernmedewerkers zal direct leiden tot waardeverlies van de nieuwe organisatie. Ook een verhoging van het ziekteverzuim, een grotere mate van afwezigheid en een verminderde productiviteit komen vaak voor.

Oplossing: Het is verstandig om voor de closing deze functionarissen te benoemen en anderen teleur te stellen.

Een vroege benoeming van de executive groep voor de eindverantwoordelijke functies is van groot belang. Beoordeel hierbij de ervaring, afkomst, maar ook de competenties, ervaringen met acquisities en integraties, culturele aspecten en persoonlijke vaardigheden van de executives. Laat deze door een onafhankelijke derde in beeld brengen en zorg voor een executive alignment en een goede onboarding van het nieuwe directieteam. Dit ook met het oog op een objectieve weging en eventuele ontwikkelings- en coachingsmogelijkheden.

Het is daarom verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium deze functionarissen te benoemen en op de juiste plaats in de organisatie te positioneren en anderen teleur te stellen dan de onzekerheid lang te laten oplopen met alle onverwachte en ongewenste gevolgen van dien. In de Integratie DD en de 120 dagen activiteiten wordt de basis gelegd voor de managementlagen en de kernmedewerkersstructuur van de organisatie.

Er is een te globale integratieplanning.

De integratie-activiteiten zijn een belangrijk vervolgstuk op de feitelijke acquisitie. We zien hier veel verbetermogelijkheden ontstaan. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten in een integratieplan ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). Dit alles op hoofdlijnen. Waardoor onvoldoende aandacht besteed wordt aan:

 • het waardebehoud binnen de organisatie;
 • het uitbouwen van de economische waarde;
 • de integrale bedrijfsintegratie;
 • het meenemen van alle stakeholders;
 • het volledig en tijd informeren van toezichthouders en ondernemingsraad.

Dit onsamenhangend pakket van maatregelen heeft tot gevolg dat vaak de samengevoegde organisatie niet opbrengt wat bij de aankoop was verwacht en een deel van de aankoopsom verdwijnt (kapitaalvernietiging)

Oplossing: Organiseer een volledig en geïntegreerd integratieplan.

integratieprogramma, integrationpeople, is bedrijfsintegratie een strategisch project , bedrijfsintegratieplan, integratieplanning

 

 

Om uit deze situatie te komen, is het belangrijk meer in detail de onderlinge afhankelijkheden binnen de organisaties te kennen. Hier ligt de sleutel voor de oplossing. We gebruiken hiervoor het Target Business Architecture Model. Pas als je de afhankelijkheden kent, kun je ermee aan de slag, kun je eventuele problemen oplossen en werken aan waardebehoud en waardecreatie en daarmee dure integratiefouten voorkomen.

Een volledig en geïntegreerd integratiemanagement begint voor de closing, loopt door tot 3 a 4 maanden na de closing en leidt tot een bedrijfsintegratieplan dat netjes in werkstromen wordt uitgevoerd.

In dit traject is aandacht voor de tijdige communicatie met alle stakeholders. Deze integrale benadering heeft aandacht voor de zachte en harde kanten van de organisatie, houdt rekening met de waardecreatie, maar ook met de waardebehoud elementen van de organisatie.  Het human capital organisatie wordt netjes ingericht, de governance is in orde en er is tijdige rapportage voor de verwachte en behaalde synergieën. Dit alles vormgegeven door eigen medewerkers en tijdelijke integratie-experts. Alles gericht op het succes van de samengevoegde onderneming. Kortom, dus geen globaal, maar een integraal bedrijfsintegratieplan.

Previous

Next