Carve out oplossingen voor organisaties en bedrijven

Carve outs kunnen succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, mits de juiste stappen en acties tijdig worden genomen.

De praktijk heeft uitgewezen dat in dit proces een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt, waardoor de verwachte resultaten niet gerealiseerd worden. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze faalfactoren verloopt zo’n proces soepeler en levert deze sneller betere resultaten op.

Onze ervaren carve out specialisten voeren een doelgericht programma uit, kunnen putten uit een uitgebreid arsenaal aan additionele tooling en expertise. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de kans op fouten tijdens het carve out proces substantieel verminderd wordt. Het resultaat is dat jouw groeistrategie sneller op de rit is en de hoofdpijnfactor verdwijnt.

Onze carve out oplossingen

Het uitgangspunt bij een carve out is dat een bedrijfsonderdeel of bedrijfsactiviteiten die geen strategische relevantie meer hebben, in een los bedrijfsonderdeel of organisatie worden geplaatst en mogelijk later, na een eventuele optimalisatie, worden verkocht. Om dit snel en accuraat te kunnen doen gebruiken we een aantal carve out oplossingen, carve out diensten.

Voor de afsplitsing van (onderdelen van) bedrijven/organisaties bieden we onderstaande dienstverlening aan:

Het strategisch carve out ontwerp opstellen

We kunnen de carve out strategie en het strategisch carve out ontwerp opstellen. Deze zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijke bedrijfswaarde ontwikkeling, het behouden van de motivatie van de medewerkers, het minimaliseren van de operationele aspecten en het beperken van het gebruik van transitie dienstverlening (TSA Services).

Ondersteuning

We kunnen je ondersteunen bij het:

 • Analyseren en het op de belangrijkste punten in beeld brengen van de strategische, tactische en operationele gevolgen van de verschillende carve out scenario’s, plannen en bijbehorende doelstellingen. Bij de strategische  opties onderzoeken en beoordelen we de mogelijkheden van ‘optionality’. Dit is een vorm van scenario-analyse waarin verschillende mogelijkheden van splitsing kunnen worden verkend. Dit met het doel om te zien met welke optie de meeste bedrijfswaarde gecreëerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: het afsluiten van een lange termijn commerciële  SLA of het wel of niet ‘meegeven’ van een systeem. De operationele gevolgen onderzoeken we met een ‘hotspot-analyse’. Dit is een methode waarbij we via een matrix de bedrijfsfuncties van de bij de carve out betrokken bedrijfsonderdelen afzetten tegen de Target Business Operating Model aspecten people-process-assets-systems-contracts.  We concentreren ons hierbij op de grootse, belangrijkste en meest ernstige separatiepunten. Dit om te zien of  de carve out per saldo de moeite waard is. Vaak ondersteunen we deze hotspot analyse met een voor deze carve out specifiek ontwikkeld financieel model.
 • Het bepalen van guiding principles. Deze hebben betrekking op de uitgangspunten van uw carve out. Hierbij kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat beide organisaties, na de splitsing, zelfstandig functioneren. In dat geval moet de carve out zo ingericht worden dat beide onderdelen zelfstandig door kunnen gaan zonder dat dit ten laste gaat van de andere activiteit. Naast dit voorbeeld zijn er andere belangrijke case specifieke uitgangspunten of guiding principles vast te leggen.
 • Bespreken van de opties om de af te splitsen activiteiten eventueel onder te brengen in hiervoor opgerichte rechtspersonen. Dit met als doel om een eventuele verkoop te vereenvoudigen of te versnellen.
 • Bepalen van het retentiebeleid voor medewerkers en klanten op de belangrijkste punten.
 • Bepalen van de belangrijkste stakeholders en communiceren op hoofdlijnen.

Voordelen van een strategisch carve out ontwerp

De belangrijkste voordelen voor partijen zijn dat er via deze activiteiten risicomanagement en risicoreductie plaats vindt. De hoofdlijnen rapportage naar het bestuur en de toezichthouder van de verkoper en een mogelijke koper is op orde. De stakeholders blijven betrokken, waardoor het reputatierisico onder controle is.

De Transitional Service Agreement (TSA)

Een goede Transitional Service Agreement heeft een aantal voordelen. Partijen weten waar ze aan toe zijn en kennen elkaars contractuele verplichtingen. We kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een TSA.

Elementen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Het biedingsproces. Onduidelijke TSA’s zijn funest in het biedingsproces. Het zorgt dat partijen afhaken. Dit omdat onvoldoende duidelijk is wat de verwachte rechten plichten zijn van koper en verkoper. Doordat we duidelijkheid scheppen in dit proces blijft de relatie tussen koper en verkoper in stand en kan het onderhandelingsspel zijn voortgang blijven vinden.
 • De onderdelen en elementen in een TSA. Waaruit bestaat een goede TSA? Wat is de juridische waarde van een TSA en waarom in het van groot belang dat de organisatie hier vanuit een uitvoerbaarheidsfactor kritisch naar moet kijken? Wat zijn de best practises? Wat is voldoende diepgang. Worden ook de kosten van derde partijen meegenomen? Een juiste en volledige TSA geeft beide partijen houvast in hun onderhandelingen en de prijsbepaling van hun deal.
 • Operationele problemen. Slecht uitgewerkte TSA’s zorgen voor problemen in de day to day business van koper en verkoper, creëren extra werkzaamheden en additionele reputatierisico’s voor de koper en de verkoper. Hoe kun je dit proces het beste inregelen?
 • De prijsbepaling van de TSA-dienstverlening en de stranded costs discussie. Welke kosten en investeringen zijn terug te verdienen en welke moeten als verloren worden beschouwd? Voor zowel de koper als de verkoper is de discussie over de TSA prijs, de stranded costs en de dealprijs makkelijker te voeren als de opstelling duidelijk is en de mogelijkheid biedt tot controle en audit. Een duidelijke, goed te controleren en een goed geformuleerde TSA kan er ook toe bijdragen dat TSA ondersteunde processen worden aangepast aan de wensen van partijen, zodat er desgewenst sneller of langzamer worden afgebouwd.
 • TSA Managementstructuur. Er dient een TSA-managementstructuur tussen partijen te worden opgezet. De belangrijkste doelstelling hiervan is dat dit TSA-management eventuele continuïteitsproblemen moet voorkomen.  Dit management  moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat gesteggel over kosten wordt voorkomen en dat de afbouw van de TSA dienstverlening georganiseerd en gepland gaat worden en in onderling overleg tussen de betrokken partijen gaat plaatsvinden.

De analyse van de dekkingstekorten op overhead – Stranded Costs analyse

Bij een carve out worden delen van de bedrijfsactiviteiten overgedragen aan een andere partij tegen een afgesproken prijs. Van belang is dat deze prijs op een nette manier wordt bepaald en dat de invloed van deze prijs bij de koper en de verkoper op een correcte manier wordt verwerkt in de operationele cijfers.

De verkoper blijft vaak met een dekkingstekort zitten op zijn (vaste) kosten, de stranded costs. Dit, omdat een deel van de capaciteit of de activiteiten worden afgestoten. Er is dan vaak minder “overhead” nodig om de resterende, niet overgedragen, activiteiten uit te voeren. Het berekenen van en het daadwerkelijk reduceren, inclusief de track and trace, van deze stranded costs is specialistenwerk en kunnen we voor jou uitvoeren.

Geen verrassingen na de deal

Het grote voordeel van correct berekende en daadwerkelijk gereduceerde stranded costs zijn dat, nadat deze zijn verwerkt in de cijfers en eventueel gecommuniceerd zijn naar de markt, er geen verrassingen meer te melden zijn. De dekkingstekorten op de overhead zijn verwerkt. Dit komt de reputatie van de onderneming of organisatie ten goede.

De tactische carve out support

We kunnen jou in dit belangrijk proces helpen. Dit om meer in detail de carve out activiteiten te identificeren, de risico’s te beheersen en kritische situaties te ondersteunen of te managen.
Het is daarbij belangrijk bij:
 • Dat de business gewoon doorgaat, de ‘winkel open blijft’ terwijl de carve out in gang is gezet.
 • Dat je tijd hebt om alle projectgerelateerde zaken te volgen. Hiervoor heb je tooling nodig om samen te werken, om samen te communiceren en om samen het project te volgen.
 • Dat je doorlopend inzicht hebt in de financiële  situatie van het carve out project. Hiervoor moet een in de strategiefase gebruikt financieel model worden doorontwikkeld. Dit zodat specifiek voor deze carve out, in de realisatiefase, de effecten van de carve-out voor zowel verkopende als de gesepareerde carve-out entity kan worden gevolgd, uiteraard met baselines aan beide kanten. Dit model dient verder inzicht te geven in de separatiekosten, de impact van de TSA afspraken en contracten en de ontwikkeling van de stranded costs.
 • Dat je gewezen wordt op niet geïdentificeerde carve out risico’s en kosten en dat deze moeten worden geregeld.
 • Dat je je bewust bent van de aansluiting of het gebrek aan integratie met de organisatie van de koper.
 • Dat je je bewust bent van het retentierisico van uw medewerkers.
 • Dat je je bewust bent van het TSA management en de gevolgen.

We kunnen jou in dit traject ondersteunen door het eerder opgestelde strategisch carve out plan verder te ontwikkelen. Dit, zodat er een meer gedetailleerd plan ontstaat dat door alle stakeholders kan worden beoordeeld.

Tactische carve out support plan

In dit plan en met hulp van onze tactische carve out support worden de strategische uitgangspunten, guiding principles, de communicatie, de resultaten van de eerder uitgevoerde  ‘Hotspot analyse’ met verwijzing naar onderdelen van het Target Business Architecture Model diepgaander beschreven. Dit, zodat in de volgende fase, de uitvoeringsfase, hiervan gebruik kan worden gemaakt.

Ook is het noodzakelijk om een uitgebreider communicatietraject te plannen en te starten om alle relevante stakeholders tijdens de transitieperiode doorlopend geïnformeerd te houden.

Rapportage en risico-analyse

De rapportage, de risico-analyse en de risicoreductie verdient in dit plan nadrukkelijk aandacht. Van belang is dat het carve out proces zo soepel als mogelijk is verloopt en dat belangrijke risico’s worden beheerst of worden beperkt.

Het uitvoeren van de carve out activiteiten

De uitvoering van een carve out proces is een ingewikkeld traject. Per bedrijfsfunctie of werkstroom moet een detailplanning worden gemaakt over hoe de afsplitsing zal worden uitgevoerd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de integratie met een eventueel aanwezige koper zal moeten verlopen. Deze uitgediepte ‘hotspot analyse’ ligt hieraan ten grondslag.

Nauwkeurige planning

Het goed en volledig uitvoeren van dit carve out proces moet vanaf de 1e dag nauwkeurig worden gepland. Een foute of te late start zal leiden tot het verlies van momentum met vertraging en efficiencyproblemen als gevolg. Deze vertraging zal bovendien negatieve invloed hebben op de in het gebruikte financieel model bepaalde doelstellingen en resultaten.

We kunnen je helpen door het uitvoerend en operationeel carve out projectmanagement van de diverse functionele gebieden uit te voeren, de risico’s te bepalen en deze te beheersen en/of te beperken. Te zorgen dat er voldoende carve out kennis en knowhow beschikbaar is door een carve out manager, een projectbureau in te richten en andere deskundigen, wanneer gewenst, beschikbaar te stellen. Zelfs individuele of teamcoaching behoort tot de mogelijkheden.

Het organiseren van het retentiemanagement van medewerkers

Een carve out proces is een ingewikkeld traject. Bij veel bedrijven is het een eenmalige gebeurtenis met alle bijbehorende risico’s en problemen van dien. Belangrijk hierbij is dat er in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van het plan aandacht is voor het behoud van kennis en competenties bij de belangrijke, maar ook de minder belangrijke medewerkers. Zowel voor de activiteiten die bij de organisatie blijven, maar ook voor de activiteiten die worden afgestoten of overgedragen. Vaak wordt het retentiemanagement van hiervoor aangemerkte personeelsleden ontwikkeld. Belangrijke inzichten en vaardigheden blijven zo beschikbaar voor de organisatie en kunnen waarde blijven toevoegen na de afsplitsing.

Retentieplan

We kunnen je helpen om een kennisoverdrachtprogramma te ontwikkelen of helpen bij het nemen van de juiste stappen om ervoor te zorgen dat al uw betroffen medewerkers gemotiveerd blijven. Dit, zodat de belangrijke medewerkers niet vertrekken.

Het herinrichten van de afgeslankte organisatie

We ondersteunen jou bij de carve out en kunnen jou helpen bij het selecteren van jouw teams en het opnieuw inrichten van de afgeslankte organisatie. Hierbij houden we de strategische uitgangspunten van de afgeslankte organisatie en de onderlinge relaties binnen de afgeslankte organisatie in het oog. We houden rekening met de stranded costs en de retentierisico’s, regelen deze en voeren risicobeperkende maatregelen uit.

Previous

Next

Download en lees onze White paper over carve out, de gemaakte fouten en de carve out oplossingen.  Ook maken we graag tijd om met jou de strategische afsplitsing, en de activiteiten die nodig zijn om dit succesvol te realiseren te bespreken. Bel met  Evert Oosterhuis op 036-54 82 507 om jouw case te bespreken.