Op deze pagina tref je de veel gestelde vragen aan.

Algemeen

Ja, sommige projecten kunnen we gedeeltelijk op resultaatbasis uitvoeren. Per aanvraag kunnen we hierover een uitspraak doen. 

IntegrationPeople voert alleen maar bedrijfsintegratie en carve-out opdrachten uit. Indien gewenst kunnen we een OR ook ondersteunen in het verkoopproces.  Andere opdrachten kunnen we desgewenst doorspelen in ons netwerk. Voordat we bij jouw organisatie aan de slag gaan hebben we een aantal stappen doorlopen. Deze zijn:

 • Intakegesprek. In dit gesprek bekijken en bespreken we samen met jou wat de casus is, wat je doelen zijn en geven we een eerste reactie op wat we aantreffen. Indien gewenst kunnen we voordat dit gesprek een geheimhoudingsverklaring tekenen. Als we waarde kunnen toevoegen brengen we een offerte uit.”
 • Deze offerte wordt met jou besproken en eventueel aangepast.
 • De finale offerte wordt ter ondertekening aangeboden.
 • Na ontvangst van de getekende opdrachtbrief wordt de online werkomgeving ingericht en gaan we met jou, onze opdrachtgever, in overleg over de planning en het aanvangstijdstip.
 • Periodiek hebben we contact met onze opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bespreken.”

Dit proces kan binnen een aantal dagen doorlopen zijn. Belangrijk hierbij vinden we dat we waarde kunnen toevoegen aan een acquisitie of een afsplitsing of carve-out. Indien nodig schakelen we onze competentiepartners in.

integratie van bedrijven

De softwaretool die wij gebruiken voor alle (second Wave) bedrijfsintegraties en carve-outs, ondersteunt ons in al onze fases van de projectuitvoering. Hierbij moet gedacht worden aan:

 •  De planning;
 • Het samenwerken tussen de betrokkenen bij het project;
 • Het behalen van de plannen en de hiervoor noodzakelijke capaciteitsplanning;
 • De analyse en het rapporteren.

Via deze tooling kunnen we onze werkprogramma’s inregelen op een specifieke case. Waardoor er snel kunnen starten. Ook kunnen we onze analyse- en rapportagestructuren binnen deze tool direct gebruiken. Zij sluiten naadloos aan bij de specifieke casus en de Governance structuur van onze opdrachtgever.

We gebruiken deze tooling bij zowel de eigen projectmedewerkers als bij de medewerkers en stakeholders van de opdrachtgever. Via bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, discussiefora, e-mailverkeer en versiebeheer van documenten kunnen we alle betrokken deel laten nemen in het project. De tooling is binnen enkele uren ingeregeld.
We hebben dit zo georganiseerd dat we maar een specifiek tool hoeven te gebruiken tijdens onze bedrijfsintegratie, carve-out en de second wave activiteiten.

Uiteraard overleggen we bij een opdracht hoe we deze softwaretool bij jouw bedrijfsintegratie inzetten.

Dit zijn:

 • De strategische fit;
 • De globale benadering;
 • De risico-inschatting;
 • Synergie realisatie;
 • Planning;
 • Integratie Due Diligence;
 • Cultuur;
 • Benoeming.

Bekijk op deze pagina de details.

Het antwoord is zowel Nee als Ja. Dus “normale” project structuren zoals Prince II zijn maar gedeeltelijk te gebruiken voor een integratie.

Belangrijk bij een integratie is dat de integratie organisatie na de closing van de deal het aanwezige momentum gebruikt. Zo dat de hele integratie een boost krijgt, en op gang is geholpen. Eigenlijk moet er al eerder tijdens de DD periode al de nodige voorbereidingen worden gedaan, en kan de organisatie  daardoor makkelijker gebruik maken van deze momentum periode. Deze duurt zo’n 3 a vier maanden.

Daar wijkt het af van de ‘normale’ projectstructuur. Ook de competenties van de projectleider zijn tijdens de gehele integratie anders. Lees hier waarom. Pas nadat de integratie, na de 120 dagen periode, zijn werkstroomfase ingaat is er sprake van een meer projectmatige structuur.

De governance tijdens de integratie is min of meer vergelijkbaar met die van een ‘normaal’ project met ‘normale’ Prince II structuren. Er wordt veel gebruik gemaakt van een stuurgroep. Deze heeft een belangrijke plaats binnen de governance van het project. Lees hier meer over deze stuurgroep.

Jazeker, je kunt het integratieproces versnellen door het gebruiken van big data.

Het is belangrijk over de juiste en volledige data te beschikken voor en tijdens een integratieproces. Deze kunnen met AI tools omgevormd worden tot objectieve conclusies. Alleen dan zul je de juiste beslissingen nemen. Uiteraard zijn daarbij enkele kanttekeningen te plaatsen. Deze zijn:

Voordat de ondertekening van een deal heeft plaatsgevonden is het zinvol data te verkrijgen die de beoordeling van de voorgenomen acquisitie en de bijbehorende integratie ondersteunt. Vaak is het, gezien het stadium waarin de deal zich bevindt, alleen maar mogelijk data te verkrijgen met een wat hoger detailniveau. Deze kun je met de relevante tools analyseren, zodat de conclusies je kunnen helpen bij je beeldvorming en je beslissing.
Na de closing heb je de beschikking over meer bronnen en is de informatie in nog meer detail beschikbaar. Gebruik de analyse van deze data om je integratie en de voortgang te ondersteunen met objectiveerbare conclusies.

Bekijk het artikel waarin we uitleggen dat je het integratieproces kan versnellen door big data actief te gebruiken.

Een executive alignment heeft een tweeledig doel. Namelijk om:

 • Bij het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie onderling respect, gemeenschappelijk vertrouwen en de gezamenlijke urgentie te creëren om een succesvolle integratie af te leveren.
 • Het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie samen te laten werken aan:
  • de nieuwe bedrijfsdoelstellingen;
  • de (be)sturing van de organisatie;
  • de beoogde bedrijfscultuur;
  • de (in)richting van de nieuwe organisatie;
  • de vormgeving van het integratieproces.

Een executive alignment kan als integratieversneller dienen, met veel voordelen in de vervolgfasen van de integratie.

Deze zijn belangrijk. Dit geldt voor een integratie, een Carve Out of een Second Wave integratie.

Guiding principles zijn belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn door de integratie organisatie in overleg met het senior management bepaald. Nadat deze zijn vastgelegd, zijn ze maatgevend voor de rest van het veranderproces en dienen als toetsingskader voor de verdere acties en vervolgstappen. Bekijk ook het uitgebreider artikel over dit onderwerp.

Sure! Een bedrijfsintegratie is een strategisch project. Vanuit de strategie is door het management bepaald hoe de organisatie moet groeien. Als er gekozen is voor een acquisitie en een eventueel integratietraject, dan heeft deze acquisitie strategische waarde en is dit traject voor alle stakeholders van groot strategisch belang. De groeistrategie kan alleen slagen als de acquisitie ook opbrengt wat eerder is voorzien. Dus een doelgerichte opgetuigde integratie is essentieel. Op tijd beginnen met de voorbereidingen en alle bedrijfsfunctie mee laten doen, zijn enkele van de belangrijke uitgangspunten voor het slagen van een integratie.

Ja, er is een bedrijfsintegratie training voor Non Financials die we zelf verzorgen. Ook tref je een Post Merger Integration training van Alex van Groningen  aan. Wij leveren hier de beide docenten. 

Een 120 dagen plan helpt je om een vliegende start te maken met de integratie. Dit door de laag hangend fruit acties direct uit te voeren en voor moeilijkere activiteiten een plan van aanpak, inclusief programmastructuur, programmamanager en governance voor te bereiden en op te stellen. In het plan is aandacht voor:

 • De visie en de manier waarop de integratie plaats gaat vinden;
 • Het waardebehoud en waardecreatie;
 • De beheersing
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

Aan het einde van deze periode wordt het integratieplan opgeleverd. Hierin wordt een goede basis gelegd voor het verdere waardebehoud en waardecreatie binnen de organisatie. Het plan hoeft geen 4 maanden te duren. Zij kan korter zijn of langer duren omdat iedere bedrijfsintegratie traject maatwerk is. Namelijk geen twee bedrijven zijn gelijk.

Bekijk onze diensten voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteit.

Het doel van een Integratie Due Diligence is een tijdige analyse van de integratierisico’s in de DD fase. Dus het is belangrijk om op tijd te beginnen . Immers de belangrijkste doelstelling van de Integratie Due Diligence (Integratie DD) is om bij de opdrachtgever in de pre closing fase en binnen enkele dagen een beeld te krijgen van de beoogde acquisitie en de integratiemogelijkheden en risico’s. In het bijzonder op het gebied van de:

 • Visie en benadering
 • Waardebehoud en waardecreatie
 • Beheersing
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties

Hiermee zetten we belangrijke stap om te zorgen dat de organisaties niet hun bedrijfswaarde verliezen en beginnen met het scheppen van waarde.

Om de Integratie DD te kunnen uitvoeren zullen we in teamverband beide senior managementteams spreken. Verder verzamelen we relevante informatie over de organisatie en de fusiepartner en de beoogde integratiemethode en de hiermee verbonden risico’s. Vervolgens, als laatste stap in dit proces, zullen we onze Integratie DD rapportage uitbrengen en bespreken.

Al met al is deze DD inspanning meestal in tien werkdagen af te ronden. Vervolgens wordt het eindproduct, een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen, met het eindverantwoordelijk management besproken.

Bekijk onze integratieservices voor meer details over dit onderwerp.

We kunnen voor het integratieprogramma ook een of meerdere integratiemanagers leveren of plaatsen. Deze ervaren integratiemanagers worden op afstand ondersteund, via onze tooling en onze werkprogramma’s tijdens de uitvoering van alle fasen van een integratieprogramma.

DE OR

Dat is eenvoudig. De OR of de leden van de OR hebben vaak de kennis en ervaring niet om een spelbepalende bijdrage te leveren in dit proces. De bestuurder maakt meestal bij deze processen gebruikt van een aantal adviseurs en kent zijn marsroute.

De bestuurder heeft je wellicht n.a.v. een in het kader van art. 24 WOR gehouden overlegvergadering gevraagd om op korte termijn advies te geven over de snel aan te leveren adviesaanvraag tot (voorgenomen) verkoop van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten.

Je hebt, als OR-lid hulp nodig. Als OR-lid heb je meer dan prima ervaring en kennis van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen en de dienstverlening van het bedrijf, maar hebt nog niet eerder met dit bijltje gehakt. Een voorgenomen verkooptraject is nieuw en onbekend voor jou en de andere leden van de OR. Een verkooptraject geeft daarnaast onzekerheid voor alle medewerkers en de andere stakeholders van de organisatie.

We hebben over dit onderwerp een White paper opgesteld.

M&A en CF adviseur

We kunnen jou, in je rol als MenA adviseur of als Corporate Finance adviseur, ondersteunen door een aantal zaken rondom de voorgenomen verkoop in beeld te brengen of te beoordelen.  Twee situaties zouden zich voor kunnen doen.

 • Er worden een deel van de activiteiten van de organisatie gesepareerd die verkocht moeten worden,een afsplitsing, divestment of carve-out.
 • De voorgenomen verkoop van de gehele organisatie of bedrijf aan een andere partij of gegadigde”

Bij een afsplitsing kunnen we de MenA of CF bijvoorbeeld helpen bij:

 • Het opstellen of het beoordelen van strategisch carve-out ontwerp;
 • Het opstellen van het TSA-raamwerk of het beoordelen van de Transitional Service Agreement (TSA);
 • Het opstellen of het beoordelen van de dekkingstekorten analyse op de overheadkosten;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de tactische carve-out ondersteuning;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de carve-out activiteiten;
 • Het organiseren of beoordelen van het retentiemanagement van medewerkers;
 • Het herinrichten of beoordelen van de afgeslankte organisatie;
 • Het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de separatie of de carve-out.

Wanneer het bedrijf in zijn totaliteit verkocht gaat worden kunnen we jou als MenA adviseur helpen bij:

 • het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de onderneming;
 • het vergroten van de integratiekennis bij de medewerkers van de verkochte organisatie. Dit door bijvoorbeeld een workshop te organiseren over de integratie, de do en don’ts  en de best practises. Dit met als doel dat men zo goed mogelijk op de samenvoeging en toekomstige samenwerking is voorbereid.

Belangrijk uitgangspunt is dat we altijd onze conclusies delen en bespreken met de leading adviseur van de opdrachtgever. Zo zorgen we voor een goed afgestemde deal, waarbij waardecreatie en waardebehoud voorop staat en de kosten onder controle zijn.