Frequently Asked Questions

Op deze pagina tref je de veel gestelde vragen aan.

Algemeen

Ja, sommige projecten kunnen we gedeeltelijk op resultaatbasis uitvoeren. Per aanvraag kunnen we hierover een uitspraak doen. 

IntegrationPeople voert alleen maar bedrijfsintegratie en carve out opdrachten uit. Indien gewenst kunnen we een OR ook ondersteunen in het verkoopproces.  Andere opdrachten kunnen we desgewenst doorspelen in ons netwerk. Voordat we bij jouw organisatie aan de slag gaan hebben we een aantal stappen doorlopen. Deze zijn:

 • Intakegesprek. In dit gesprek bekijken en bespreken we samen met jou wat de casus is, wat je doelen zijn en geven we een eerste reactie op wat we aantreffen. Indien gewenst kunnen we voordat dit gesprek een geheimhoudingsverklaring tekenen. Als we waarde kunnen toevoegen brengen we een offerte uit.”
 • Deze offerte wordt met jou besproken en eventueel aangepast.
 • De finale offerte wordt ter ondertekening aangeboden.
 • Na ontvangst van de getekende opdrachtbrief wordt de online werkomgeving ingericht en gaan we met jou, onze opdrachtgever, in overleg over de planning en het aanvangstijdstip.
 • Periodiek hebben we contact met onze opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bespreken.”

Dit proces kan binnen een aantal dagen doorlopen zijn. Belangrijk hierbij vinden we dat we waarde kunnen toevoegen aan een acquisitie of een afsplitsing of carve out. Indien nodig schakelen we onze competentiepartners in.

integratie van bedrijven

De softwaretool die wij gebruiken voor alle (second Wave) bedrijfsintegraties en carve outs, ondersteunt ons in al onze fases van de projectuitvoering. Hierbij moet gedacht worden aan:

 •  De planning;
 • Het samenwerken tussen de betrokkenen bij het project;
 • Het behalen van de plannen en de hiervoor noodzakelijke capaciteitsplanning;
 • De analyse en het rapporteren.

Via deze tooling kunnen we onze werkprogramma’s inregelen op een specifieke case. Waardoor er snel kunnen starten. Ook kunnen we onze analyse- en rapportagestructuren binnen deze tool direct gebruiken. Zij sluiten naadloos aan bij de specifieke casus en de Governance structuur van onze opdrachtgever.

We gebruiken deze tooling bij zowel de eigen projectmedewerkers als bij de medewerkers en stakeholders van de opdrachtgever. Via bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, discussiefora, e-mailverkeer en versiebeheer van documenten kunnen we alle betrokken deel laten nemen in het project. De tooling is binnen enkele uren ingeregeld.
We hebben dit zo georganiseerd dat we maar een specifiek tool hoeven te gebruiken tijdens onze bedrijfsintegratie, carve out en de second wave activiteiten.

Uiteraard overleggen we bij een opdracht hoe we deze softwaretool bij jouw bedrijfsintegratie inzetten.

Dit zijn:

 • De strategische fit;
 • De globale benadering;
 • De risico-inschatting;
 • Synergie realisatie;
 • Planning;
 • Integratie Due Diligence;
 • Cultuur;
 • Benoeming.

Bekijk op deze pagina de details.

Het antwoord is zowel Nee als Ja. Dus “normale” project structuren zoals Prince II zijn maar gedeeltelijk te gebruiken voor een integratie.

Belangrijk bij een integratie is dat de integratie organisatie na de closing van de deal het aanwezige momentum gebruikt. Zo dat de hele integratie een boost krijgt, en op gang is geholpen. Eigenlijk moet er al eerder tijdens de DD periode al de nodige voorbereidingen worden gedaan, en kan de organisatie  daardoor makkelijker gebruik maken van deze momentum periode. Deze duurt zo’n 3 a vier maanden.

Daar wijkt het af van de ‘normale’ projectstructuur. Ook de competenties van de projectleider zijn tijdens de gehele integratie anders. Lees hier waarom. Pas nadat de integratie, na de 120 dagen periode, zijn werkstroomfase ingaat is er sprake van een meer projectmatige structuur.

De governance tijdens de integratie is min of meer vergelijkbaar met die van een ‘normaal’ project met ‘normale’ Prince II structuren. Er wordt veel gebruik gemaakt van een stuurgroep. Deze heeft een belangrijke plaats binnen de governance van het project. Lees hier meer over deze stuurgroep.

Jazeker, je kunt het integratieproces versnellen door het gebruiken van big data.

Het is belangrijk over de juiste en volledige data te beschikken voor en tijdens een integratieproces. Deze kunnen met AI tools omgevormd worden tot objectieve conclusies. Alleen dan zul je de juiste beslissingen nemen. Uiteraard zijn daarbij enkele kanttekeningen te plaatsen. Deze zijn:

Voordat de ondertekening van een deal heeft plaatsgevonden is het zinvol data te verkrijgen die de beoordeling van de voorgenomen acquisitie en de bijbehorende integratie ondersteunt. Vaak is het, gezien het stadium waarin de deal zich bevindt, alleen maar mogelijk data te verkrijgen met een wat hoger detailniveau. Deze kun je met de relevante tools analyseren, zodat de conclusies je kunnen helpen bij je beeldvorming en je beslissing.
Na de closing heb je de beschikking over meer bronnen en is de informatie in nog meer detail beschikbaar. Gebruik de analyse van deze data om je integratie en de voortgang te ondersteunen met objectiveerbare conclusies.

Bekijk het artikel waarin we uitleggen dat je het integratieproces kan versnellen door big data actief te gebruiken.

Een executive alignment heeft een tweeledig doel. Namelijk om:

 • Bij het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie onderling respect, gemeenschappelijk vertrouwen en de gezamenlijke urgentie te creëren om een succesvolle integratie af te leveren.
 • Het (top)management van de koper en het bedoelde nieuwe (top)management van de nieuwe combinatie samen te laten werken aan:
  • de nieuwe bedrijfsdoelstellingen;
  • de (be)sturing van de organisatie;
  • de beoogde bedrijfscultuur;
  • de (in)richting van de nieuwe organisatie;
  • de vormgeving van het integratieproces.

Een executive alignment kan als integratieversneller dienen, met veel voordelen in de vervolgfasen van de integratie.

Deze zijn belangrijk. Dit geldt voor een integratie, een Carve Out of een Second Wave integratie.

Guiding principles zijn belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn door de integratie organisatie in overleg met het senior management bepaald. Nadat deze zijn vastgelegd, zijn ze maatgevend voor de rest van het veranderproces en dienen als toetsingskader voor de verdere acties en vervolgstappen. Bekijk ook het uitgebreider artikel over dit onderwerp.

Sure! Een bedrijfsintegratie is een strategisch project. Vanuit de strategie is door het management bepaald hoe de organisatie moet groeien. Als er gekozen is voor een acquisitie en een eventueel integratietraject, dan heeft deze acquisitie strategische waarde en is dit traject voor alle stakeholders van groot strategisch belang. De groeistrategie kan alleen slagen als de acquisitie ook opbrengt wat eerder is voorzien. Dus een doelgerichte opgetuigde integratie is essentieel. Op tijd beginnen met de voorbereidingen en alle bedrijfsfunctie mee laten doen, zijn enkele van de belangrijke uitgangspunten voor het slagen van een integratie.

Ja, er is een bedrijfsintegratie training voor Non Financials die we zelf verzorgen. Ook tref je een Post Merger Integration training van Alex van Groningen  aan. Wij leveren hier de beide docenten. 

Een 120 dagen plan helpt je om een vliegende start te maken met de integratie. Dit door de laag hangend fruit acties direct uit te voeren en voor moeilijkere activiteiten een plan van aanpak, inclusief programmastructuur, programmamanager en governance voor te bereiden en op te stellen. In het plan is aandacht voor:

 • De visie en de manier waarop de integratie plaats gaat vinden;
 • Het waardebehoud en waardecreatie;
 • De beheersing
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

Aan het einde van deze periode wordt het integratieplan opgeleverd. Hierin wordt een goede basis gelegd voor het verdere waardebehoud en waardecreatie binnen de organisatie. Het plan hoeft geen 4 maanden te duren. Zij kan korter zijn of langer duren omdat iedere bedrijfsintegratie traject maatwerk is. Namelijk geen twee bedrijven zijn gelijk.

Bekijk onze diensten voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteit.

Het doel van een Integratie Due Diligence is een tijdige analyse van de integratierisico’s in de DD fase. Dus het is belangrijk om op tijd te beginnen . Immers de belangrijkste doelstelling van de Integratie Due Diligence (Integratie DD) is om bij de opdrachtgever in de pre closing fase en binnen enkele dagen een beeld te krijgen van de beoogde acquisitie en de integratiemogelijkheden en risico’s. In het bijzonder op het gebied van de:

 • Visie en benadering
 • Waardebehoud en waardecreatie
 • Beheersing
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties

Hiermee zetten we belangrijke stap om te zorgen dat de organisaties niet hun bedrijfswaarde verliezen en beginnen met het scheppen van waarde.

Om de Integratie DD te kunnen uitvoeren zullen we in teamverband beide senior managementteams spreken. Verder verzamelen we relevante informatie over de organisatie en de fusiepartner en de beoogde integratiemethode en de hiermee verbonden risico’s. Vervolgens, als laatste stap in dit proces, zullen we onze Integratie DD rapportage uitbrengen en bespreken.

Al met al is deze DD inspanning meestal in tien werkdagen af te ronden. Vervolgens wordt het eindproduct, een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen, met het eindverantwoordelijk management besproken.

Bekijk onze integratieservices voor meer details over dit onderwerp.

We kunnen voor het integratieprogramma ook een of meerdere integratiemanagers leveren of plaatsen. Deze ervaren integratiemanagers worden op afstand ondersteund, via onze tooling en onze werkprogramma’s tijdens de uitvoering van alle fasen van een integratieprogramma.

DE OR

Dat is eenvoudig. De OR of de leden van de OR hebben vaak de kennis en ervaring niet om een spelbepalende bijdrage te leveren in dit proces. De bestuurder maakt meestal bij deze processen gebruikt van een aantal adviseurs en kent zijn marsroute.

De bestuurder heeft je wellicht n.a.v. een in het kader van art. 24 WOR gehouden overlegvergadering gevraagd om op korte termijn advies te geven over de snel aan te leveren adviesaanvraag tot (voorgenomen) verkoop van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten.

Je hebt, als OR-lid hulp nodig. Als OR-lid heb je meer dan prima ervaring en kennis van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen en de dienstverlening van het bedrijf, maar hebt nog niet eerder met dit bijltje gehakt. Een voorgenomen verkooptraject is nieuw en onbekend voor jou en de andere leden van de OR. Een verkooptraject geeft daarnaast onzekerheid voor alle medewerkers en de andere stakeholders van de organisatie.

We hebben over dit onderwerp een White paper opgesteld.

M&A en CF adviseur

We kunnen jou, in je rol als MenA adviseur of als Corporate Finance adviseur, ondersteunen door een aantal zaken rondom de voorgenomen verkoop in beeld te brengen of te beoordelen.  Twee situaties zouden zich voor kunnen doen.

 • Er worden een deel van de activiteiten van de organisatie gesepareerd die verkocht moeten worden,een afsplitsing, divestment of carve out.
 • De voorgenomen verkoop van de gehele organisatie of bedrijf aan een andere partij of gegadigde”

Bij een afsplitsing kunnen we de MenA of CF bijvoorbeeld helpen bij:

 • Het opstellen of het beoordelen van strategisch carve out ontwerp;
 • Het opstellen van het TSA-raamwerk of het beoordelen van de Transitional Service Agreement (TSA);
 • Het opstellen of het beoordelen van de dekkingstekorten analyse op de overheadkosten;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de tactische carve out ondersteuning;
 • Het uitvoeren of beoordelen van de carve out activiteiten;
 • Het organiseren of beoordelen van het retentiemanagement van medewerkers;
 • Het herinrichten of beoordelen van de afgeslankte organisatie;
 • Het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de separatie of de carve out.

Wanneer het bedrijf in zijn totaliteit verkocht gaat worden kunnen we jou als MenA adviseur helpen bij:

 • het inrichten of beoordelen van de dataroom gericht op het businessperspectief van de onderneming;
 • het vergroten van de integratiekennis bij de medewerkers van de verkochte organisatie. Dit door bijvoorbeeld een workshop te organiseren over de integratie, de do en don’ts  en de best practises. Dit met als doel dat men zo goed mogelijk op de samenvoeging en toekomstige samenwerking is voorbereid.

Belangrijk uitgangspunt is dat we altijd onze conclusies delen en bespreken met de leading adviseur van de opdrachtgever. Zo zorgen we voor een goed afgestemde deal, waarbij waardecreatie en waardebehoud voorop staat en de kosten onder controle zijn.

Frequently Asked Questions

On this page you will find the frequently asked questions.

General

Yes, we can partially execute some projects on a result basis. We can make a decision on this per application.

IntegrationPeople only performs business integration and carve out assignments from. If desired, we can make a Also support the Works Council in the sales process . If desired, we can continue to play other assignments in our network. Before we start working for your organization, we have gone through a number of steps. These are:

 • Interview. In this meeting we will look at and discuss with you what the case is, what your goals are and we give an initial response to what we find. If desired, we can sign a confidentiality agreement before this meeting. If we can add value, we will issue a quotation. “
 • This quotation will be discussed with you and adjusted if necessary.
 • The final offer is submitted for signature.
 • After receipt of the signed assignment letter, the online work environment will be set up and we will consult with you, our client, about the planning and the starting time.
 • We are in regular contact with our client to discuss the progress of the assignment. “

This process can be completed within a few days. It is important to us that we value can add to an acquisition or a split or carve out. If necessary, we switch our competence partners in.

integration of companies

The software tool we use for all (second wave) business integrations and carve outs supports us in all our phases of project implementation. This includes:

 • The planning;
 • Collaboration between those involved in the project;
 • Achieving the plans and the necessary capacity planning for this;
 • The analysis and reporting.

Through this tooling we can tailor our work programs to a specific case. So that can start quickly. We can also use our analysis and reporting structures directly within this tool. They fit in seamlessly with the specific case and the Governance structure of our client.

We use this tooling with both our own project employees and the employees and stakeholders of the client. For example, through data exchange, discussion forums, e-mail traffic and version management of documents, we can have all involved participate in the project. The tooling is set up within a few hours.
We have organized this in such a way that we only have to use one specific tool during our business integration, carve out and the second wave activities.

Of course we discuss how we use this software tool for your business integration during an assignment.

These are:

 • The strategic fit;
 • The global approach;
 • The risk estimate;
 • Synergy realization;
 • Schedule;
 • Integration Due Diligence;
 • Culture;
 • Nomination.

View the details on this page.

The answer is both No and Yes. So “normal” project structures like Prince II can only partially be used for an integration.

It is important in an integration that the integration organization uses the available momentum after the deal has been closed. In such a way that the entire integration is given a boost and has been helped. Actually, there should be earlier during the DD period all the necessary preparations are made, so that the organization can more easily make use of this momentum period. This takes about 3 to four months.

There it deviates from the ‘normal’ project structure. The competences of the project manager are also different during the entire integration. Read here why . Only after the integration, after the 120-day period, enters its workflow phase, is there a more project-based structure.

The governance during the integration is more or less comparable to that of a ‘normal’ project with ‘normal’ Prince II structures. Much use is made of a steering group . This has an important place in the governance of the project. Read more about this steering committee here.

Yes, you can speed up the integration process by using big data.

It is important to have the correct and complete data before and during an integration process. These can be transformed into objective conclusions with AI tools. Only then will you make the right decisions. There are of course some comments to be made. These are:

Before a deal is signed, it makes sense to obtain data that supports the assessment of the intended acquisition and the associated integration. Often times, given the stage the deal is in, it is only possible to obtain data with a somewhat higher level of detail. You can analyze these with the relevant tools, so that the conclusions can help you in your perception and your decision.
After the closing you have access to more sources and the information is available in even more detail. Use the analysis of this data to support your integration and progress with objectifiable conclusions.

View the article in which we explain that you can speed up the integration process by actively using big data.

An executive alignment has a dual purpose. Namely to:

 • In the (top) management of the buyer and the intended new (top) management of the new combination, to create mutual respect, mutual trust and the joint urgency to deliver a successful integration.
 • To have the (top) management of the buyer and the intended new (top) management of the new combination work together on:
  • the new business objectives;
  • the management of the organization;
  • the intended corporate culture;
  • the direction of the new organization;
  • the design of the integration process.

An executive alignment can act as an integration accelerator, with many advantages in the subsequent phases of the integration.

These are important. This applies to an integration, a Carve Out or a Second Wave integration.

Guiding principles are important starting points. These principles have been determined by the integration organization in consultation with senior management. After these have been recorded, they are normative for the rest of the change process and serve as an assessment framework for further actions and follow-up steps. also watch the more extensive article about this subject.

Sure! Business integration is a strategic project. Based on the strategy, the management determined how the organization should grow. If an acquisition and a possible integration process have been chosen, this acquisition has strategic value and this process is of great strategic importance to all stakeholders. The growth strategy can only succeed if the acquisition also yields what was foreseen earlier. So a purposeful rigged integration is essential. Start preparations on time and allowing all business functions to participate are some of the important starting points for the success of an integration.

Yes, there is one business integration training for Non Financials which we provide ourselves. You will also find a Post Merger Integration training  from Alex van Groningen   On. We supply both teachers here. 

A 120-day plan helps you get off to a flying start with the integration. This by immediately executing actions on the low hanging fruit and for more difficult activities a plan of action, including program structure, program manager and governance to prepare and prepare. The plan pays attention to:

 • The vision and the way in which the integration will take place;
 • Value retention and value creation;
 • Control
 • People, communication, culture and competences.

The integration plan will be delivered at the end of this period. This provides a good foundation for further value retention and value creation within the organization. The plan does not have to last 4 months. It can be shorter or longer because every business integration process is tailor-made. Namely no two companies are the same.

View our services for a detailed description of this activity.

The purpose of an Integration Due Diligence is a timely analysis of the integration risks in the DD phase. So it’s important to to start on time . After all, the main objective of the Integration Due Diligence (Integration DD) is to get a picture of the intended acquisition and the integration possibilities and risks at the client’s pre-closing phase and within a few days. In particular in the field of:

 • Vision and approach
 • Value retention and value creation
 • Control
 • People, communication, culture and competences

With this we take an important step to ensure that organizations do not lose their business value and start creating value.

In order to be able to implement the Integration DD, we will speak to both senior management teams as a team. We also collect relevant information about the organization and the merger partner and the intended integration method and the associated risks. Then, as the last step in this process, we will release and discuss our Integration DD report.

All in all, this DD effort can usually be completed in ten working days. Subsequently, the end product, a document with a number of targeted recommendations, is discussed with the ultimately responsible management.

Check out our integration services for more details on this topic.

We can also provide one or more integration managers for the integration program to deliver or places. Experiencing these integration manager s are supported remotely, through our tooling and work programs during the execution of all phases of an integration program.

THE OR

That’s easy. The works council or the members of the works council often do not have the knowledge and experience to make a key contribution to this process. The director usually makes use of a number of advisers in these processes and knows his march route.

The driver may have informed you of an art. 24 WOR held consultative meeting to give advice in the short term on the request for advice to be submitted quickly for the (intended) sale of (part of) the business activities.

As a Works Council member you need help. As a Works Council member you have more than excellent experience and knowledge of the company’s business activities and business processes and the services provided by the company, but you have never done this before. A proposed sales process is new and unknown to you and the other members of the Works Council. A sales process also creates uncertainty for all employees and other stakeholders of the organization.

We have prepared a White paper on this topic.

M&A and CF advisor

We can support you, in your role as a MenA advisor or as a Corporate Finance advisor, by identifying or assessing a number of matters surrounding the intended sale. Two situations could arise.

 • Some of the activities of the organization are separated that have to be sold, a split, divestment or carve out .
 • The intended sale of the entire organization or company to another party or candidate “

At a split-off we can help the MenA or CF for example with:

 • Drafting or assessing strategic carve-out design;
 • Drawing up the TSA framework or reviewing the Transitional Service Agreement (TSA);
 • Preparing or assessing the funding deficit analysis on the overhead costs;
 • Conducting or assessing tactical carve out support;
 • Performing or assessing the carve out activities;
 • Organizing or assessing employee retention management;
 • Redesigning or assessing the slimmed-down organization;
 • Setting up or assessing the data room aimed at the business perspective of the separation or carve out.

When the company will be sold in its entirety we can make you like MenA advisor help with:

 • setting up or assessing the data room aimed at the business perspective of the company;
 • increasing the integration knowledge of the employees of the sold organization. This, for example, by organizing a workshop about integration, the do and don’ts and best practices. This with the aim of preparing as well as possible for the merger and future cooperation.

An important starting point is that we always share and discuss our conclusions with the leading consultant of the client. In this way we ensure a well-coordinated deal, where value creation and value retention are paramount and costs are under control.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.