OR advies

Ondernemingsraden hebben bij uitstek te maken met fusies, integraties, acquisities en afstoting van activiteiten. Veelal is dit geen dagelijkse kost voor de leden van de ondernemingsraad. In de Wet op de Ondernemingsraden zijn advies- en instemmingsverplichtingen opgenomen.

De praktijk heeft uitgewezen dat in dit proces door het management een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt, waardoor de verwachte resultaten niet gerealiseerd worden. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze faalfactoren verloopt zo’n proces soepeler en levert deze sneller betere resultaten op.

We kunnen een ondernemingsraad in alle stadia van een transactie adviseren. Ook bij het integratieproces om tot 1 ondernemingsraad te komen. We zijn erop gericht om een advies uit te brengen die voor alle stakeholders binnen de onderneming van waarde is. Immers een goed uitgevoerde acquisitie, integratie of fusie kent zoveel mogelijk winnaars.

Ondernemingsraad integratie- en afsplitsingsadvies

Als het thema ondernemingsraad en fusie of de OR en fusie aan de orde komt, gaat het in essentie voor de ondernemingsraad om een verandering van zeggenschap over het bedrijf. De aandeelhouder of eigenaar draagt zijn zeggenschap over de onderneming over aan een andere partij. Dat kan op verschillende manieren:

  • Door de verkoop van de bedrijfsmiddelen zoals gebouwen, inventaris, voorraden, vorderingen en schulden. Er is dan sprake van een bedrijfsfusie. De onderneming krijgt een andere aandeelhouder of eigenaar.
  • Twee ondernemers gaan samen en vormen een nieuwe onderneming. Er is dan sprake van een juridische fusie. Immers de twee rechtsvormen worden er één.
  • De aandeelhouders verkopen hun aandelen aan een andere aandeelhouder. Er zijn dan nieuwe aandeelhouders. Als deze een meerderheidsbelang hebben, verandert de zeggenschapsverhoudingen in de organisatie.
  • Er kan ook een onderdeel van een bedrijf worden verkocht, een Carve Out of afsplitsing. Een andere ondernemer krijgt het, na de overdracht, voor het zeggen bij het gekochte onderdeel. Er ontstaan dan 2 of meer rechtspersonen.

Welke fasering is van belang voor de Ondernemingsraad in een fusie- of overname proces?
Elk fusie- of overnameproces verloopt gefaseerd. Als de ondernemingsraad invloed wil uitoefenen, is het belangrijk al vroeg in het proces te weten welke kant het uitgaat. Vandaar dat de fasering en wat daarin gebeurt wordt toegelicht en wordt gekoppeld aan de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad moet officieel om advies worden gevraagd als zij nog wezenlijke invloed kan uitoefenen. De praktijk is vaak anders. Vaak legt de bestuurder het voorgenomen besluit tot fusie of overname ter advisering voor als partijen al veel zaken hebben afgesproken. Daarom is het belangrijk al vroeg te weten hoe een fusie of overname zich kan aankondigen. De fasering is:

Fase 1: Strategie, aanleiding en motieven
Fase 2: Vooronderzoek
Fase 3: Intentieverklaring en de Letter of Intent
Fase 4: Due Diligence
Fase 5: Overeenkomst
Fase 6: Implementatie

Hieronder worden de details van iedere fase nader beschreven. We kunnen in iedere fase de OR ondersteunen.

Strategie, aanleiding en motieven
Vooronderzoek
Intentieverklaring en de Letter of Intent
Due Diligence (DD)
Overeenkomst
Implementatie

Wilt jij alle ontwikkelingen rondom de Ondernemingsraad en integratie nog eens nalezen? Download onze whitepaper. Ook is het mogelijk om als OR lid vrijblijvend een online Bedrijfsintegratie Quick Scan uit te voeren. Dit geeft jou snel inzicht in de meest voorkomende onderwerpen, issues kansen en bedreigingen.

We maken ook graag tijd om met jou of met jouw OR vrijblijvend de actuele casus te bespreken. Bel met Harold de Bruijn of met Evert Oosterhuis op 036-202 2361. We zijn jou of jullie graag van dienst.