Blog

Wat zijn de 7 activiteiten van een integratiemanager?

Activiteiten.
Integratiemanager.

Leestijd: 6 minuten

Een integratiemanager (IM) is cruciaal in het proces van bedrijfsintegratie. Hij of zij is in die rol verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan een soepele integratie van twee of meer bedrijven. 

In dit artikel worden de belangrijkste activiteiten besproken die een integratiemanager uitvoert.

1. Planning en uitvoering van de integratie.

De rol van een integratiemanager bij de planning en uitvoering van de integratie is om het integratieproces van begin tot eind te coördineren en te sturen. Dit omvat het organiseren en uitvoeren van de integratie due diligence, de voorbereiding van dag 1, de organisatie van de eerste 120 dagen en het opstellen en uitvoeren van het integratieplan, het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden, en het waarborgen van de uitvoering en de voortgang bewaken van het integratieproces.

De integratiemanager zal de volgende taken uitvoeren tijdens de planning en uitvoering van de integratie:

 1. Opstellen van het integratieplan: De IM ontwikkelt een integratieplan dat het integratieproces van de integratie Due Diligence tot de realisatiefase van de integratie beschrijft en bepaalt welke stappen nodig zijn om de integratiedoelstellingen te bereiken.

 2. Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden: De IM wijst taken en verantwoordelijkheden toe aan de betrokken partijen en waarborgt dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht.

 3. Monitoring en bijsturing: De IM monitort de voortgang van het integratieproces en stuurt bij waar nodig om de doelstellingen te bereiken.

 4. Communicatie en samenwerking: De IM communiceert met de betrokken partijen en bevordert samenwerking en afstemming tussen hen om het integratieproces soepel te laten verlopen.

 5. Probleemoplossing: De IM identificeert en oplost eventuele problemen die kunnen optreden tijdens het integratieproces en waarborgt dat het integratieproces op schema blijft.

De rol van de integratiemanager bij planning en uitvoering is cruciaal om ervoor te zorgen dat het integratieproces op een efficiënte en effectieve manier verloopt en om te waarborgen dat de doelstellingen worden bereikt.

2. Leidinggeven aan het integratieteam. 

De rol van een integratiemanager bij het leiding geven aan het integratieteam is om het team te motiveren, begeleiden en aansturen om samen te werken en de doelen van de integratie te bereiken.

De integratiemanager vervult de volgende taken bij het leiden van het integratieteam:

 1. Begeleiden: De IM begeleidt en ondersteunt het integratieteam in de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden.

 2. Motiveren: De IM motiveert en inspireert het integratieteam om het beste uit henzelf te halen en samen te werken om de doelen te bereiken.

 3. Beslissingen nemen: De IM neemt beslissingen en maakt afspraken met het integratieteam over de uitvoering van het integratieproces.

 4. Samenwerking: De IM bevordert de samenwerking tussen het integratieteam en andere betrokken partijen en zorgt voor een effectieve communicatie.

 5. Conflictmanagement: De IM lost conflicten op tussen teamleden en bevordert samenwerking tussen hen.

 6. Leiderschap: De IM toont leiderschap en stuurt het integratieteam aan om de doelen te bereiken.

Een integratiemanager die effectief leiding geeft aan het integratieteam is van cruciaal belang om het integratieproces soepel te laten verlopen en om de doelstellingen van de integratie te bereiken. Het team moet samenwerken en dezelfde visie hebben om de doelen te bereiken, en de integratiemanager speelt een belangrijke rol in het waarborgen van dit proces.

3. Risico-identificatie en -beheer

De rol van een integratiemanager bij risico-identificatie en risicobeheer bij een bedrijfsintegratie is om mogelijke risico’s te identificeren, te evalueren en te beheersen tijdens het integratieproces.

De volgende taken vervult de integratiemanager bij risico-identificatie en risicobeheer:

 1. Risico-identificatie: De IM identificeert mogelijke risico’s die het integratieproces kunnen belemmeren en stelt prioriteiten voor deze risico’s.

 2. Risico-evaluatie: De IM evalueert de impact van de geïdentificeerde risico’s op het integratieproces en bepaalt hoe ernstig deze zijn.

 3. Risico-beheer: De IM beheert en beperkt de geïdentificeerde risico’s door maatregelen te nemen, waaronder het ontwikkelen van beheersplannen en het nemen van voorzorgsmaatregelen.

 4. Monitoring: De IM monitort de uitvoering van de beheersplannen en de impact van deze plannen op het integratieproces.

 5. Bijsturing: De IM stuurt bij en past de beheersplannen aan waar nodig, om de risico’s effectief te beheersen en te beperken.

Het identificeren en beheersen van risico’s is belangrijk voor het waarborgen van het succes van een bedrijfsintegratie. De integratiemanager speelt een belangrijke rol in het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s en moet proactief en kritisch zijn tijdens het integratieproces.

4. Coördinatie en afstemming

De rol van een integratiemanager bij de coördinatie en afstemming bij een bedrijfsintegratie is om de verschillende aspecten van het integratieproces te coördineren en te zorgen dat alle partijen op elkaar zijn afgestemd.

De volgende taken vervult de integratiemanager bij coördinatie en afstemming:

 1. Coördinatie: De IM coördineert de verschillende aspecten van het integratieproces, waaronder het ontwikkelen van een integratiestrategie, het plannen en uitvoeren van de integratie en het risico-identificatie en -beheer.

 2. Afstemming: De IM zorgt ervoor dat alle partijen, waaronder het integratieteam, de directie en externe leveranciers, op elkaar zijn afgestemd en werken samen aan het integratieproces.

 3. Communicatie: De IM communiceert duidelijk en effectief met alle betrokken partijen en zorgt ervoor dat de informatie-uitwisseling soepel verloopt.

 4. Samenwerking: De IM faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen en ondersteunt hen bij het oplossen van conflicten en het nemen van gezamenlijke beslissingen.

 5. Escalatie: De IM is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen en het escaleren van knelpunten naar de juiste personen.

Coördinatie en afstemming zijn belangrijk voor het waarborgen van de efficiëntie en effectiviteit van het integratieproces. De integratiemanager speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen en het bevorderen van efficiënte en effectieve communicatie.

5. Communicatie met stakeholders

De rol van een integratiemanager bij de communicatie met stakeholders bij een bedrijfsintegratie is om de communicatie tussen de verschillende partijen te beheren en ervoor te zorgen dat alle stakeholders, zoals medewerkers, leveranciers, klanten ondernemingsraad, financiers, aandeelhouders, toezichthouders, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond de integratie.

De volgende taken vervult de integratiemanager bij communicatie met stakeholders:

 1. Identificatie: De IM identificeert de belangrijkste stakeholders en bepaalt de informatiebehoefte van hen.

 2. Communicatieplan: De IM ontwikkelt een communicatieplan en bepaalt hoe informatie over de integratie wordt overgebracht aan de stakeholders.

 3. Regulier overleg: De IM organiseert regelmatig overleg met stakeholders, zoals bijeenkomsten en telefonische vergaderingen, om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de integratie.

 4. Transparantie: De IM zorgt voor transparantie in de communicatie en verstrekt stakeholders informatie over de vooruitgang, knelpunten en risico’s.

 5. Beantwoording vragen: De IM beantwoordt vragen van stakeholders en verstrekt hen informatie over de integratie.

 6. Escalatie: De IM is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen en het escaleren van knelpunten naar de juiste personen.

Een effectieve communicatie met stakeholders is cruciaal voor het succes van een bedrijfsintegratie. De integratiemanager speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van transparantie en efficiënte communicatie en het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende partijen.

6. Overdracht van activiteiten, processen en systemen

De rol van een integratiemanager bij de overdracht van activiteiten, processen en systemen bij een bedrijfsintegratie is om deze overdracht naar de staande organisatie soepel en efficiënt te verlopen.

De volgende taken vervult de integratiemanager bij de overdracht:

 1. Planning: De IM plant de overdracht van activiteiten, processen en systemen, waarbij rekening wordt gehouden met de timing, resources en de betrokken stakeholders.

 2. Begeleiding: De IM begeleidt de overdracht van activiteiten, processen en systemen, waarbij hij of zij zorgt voor een duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden.

 3. Documentatie: De IM verzamelt en beheert de documentatie die nodig is voor de overdracht, zoals handleidingen en trainingsmateriaal.

 4. Training: De IM organiseert trainingen voor het integratieteam en andere stakeholders om hen vertrouwd te maken met de nieuwe processen en systemen.

 5. Testen: De IM coördineert het testen van activiteiten, processen en systemen voordat deze in gebruik worden genomen.

 6. Monitoring: De IM monitort de overdracht van activiteiten, processen en systemen en maakt aanpassingen waar nodig.

Een efficiënte overdracht van activiteiten, processen en systemen is belangrijk voor het succes van een bedrijfsintegratie. De integratiemanager speelt een sleutelrol bij het waarborgen van een soepele en efficiënte overdracht en het bevorderen van een snelle implementatie en adoptie.

7. Evaluatie en verbetering

De rol van een integratiemanager bij evaluatie en verbetering is om te beoordelen of het integratieproces is geslaagd en of er nog verbeteringen nodig zijn. Dit omvat het verzamelen en analyseren van gegevens over de voortgang en resultaten van het integratieproces, en het identificeren van verbeteringsmogelijkheden.

De integratiemanager zal de volgende taken uitvoeren tijdens de evaluatie en verbetering:

 1. Beoordeling van de resultaten: De IM beoordeelt of het integratieproces is geslaagd en of de doelstellingen zijn bereikt.

 2. Feedback van stakeholders: De IM verzamelt feedback van stakeholders, waaronder interne medewerkers en externe partijen, over de voortgang en resultaten van het integratieproces.

 3. Analyse van gegevens: De IM analyseert gegevens over de voortgang en resultaten van het integratieproces en identificeert verbeteringsmogelijkheden.

 4. Verbetering van processen en systemen: Op basis van de analyse van gegevens ontwikkelt de integratiemanager verbetervoorstellen voor processen en systemen en zorgt voor hun implementatie.

 5. Communicatie van verbeteringen: De IM communiceert de verbeteringen aan de betrokken partijen en zorgt voor hun implementatie.

De rol van een integratiemanager bij evaluatie en verbetering is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat het integratieproces voortdurend wordt geoptimaliseerd en verbeterd, wat leidt tot een efficiënter en effectiever geïntegreerd bedrijf.

 Conclusie:

Een integratiemanager heeft, zoals u ziet, een behoorlijk aantal taken en rollen te vervullen in een integratietraject. Om succesvol te zijn moet deze integratiemanagers deze taken en rollen meerdere keren vervuld hebben, inzicht en ervaring hebben in de specifieke integratiedynamiek en bovendien oog hebben voor de meest voor de meest voorkomende integratie-uitdagingen. Voor het onderdeel cultuur en werken met teams gebruiken, het People deel van onze benadering gebruiken we de ORSC, systemische werken, inzichten.
 
Als aan deze randvoorwaarden is voldaan, is de kans op een succesvolle bedrijfsintegratie het grootst en kan de koopsom worden terugverdiend.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.