Wat zijn de 9 uitdagingen voor commissarissen bij fusies?

Wat zijn de 9 uitdagingen voor commissarissen bij een fusie?

De cijfers van de Europese en de Nederlandse onderzoeken over het succes van fusies verschillen. In een artikel van het Financiële dagblad, waarin het onderzoek van Hans Schenk wordt geciteerd, wordt gemeld dat 65% tot 85% succesvol is. Onderzoek van de Big4 en de internationale strategiefirms over de laatste 2 tot 15 jaren komt uit op een succesratio van 15% tot 35%. Een klein deel van de fusies is succesvol en het grootste deel van deze fusies laat te wensen over, met kapitaalvernietiging als gevolg. Beter en duidelijker kunnen we het helaas niet rapporteren. 

 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee een Commissaris of lid van de Raad van Toezicht rekening mee moet houden bij een fusie?

Hierbij moet men rekening met de rol als toezichthouder, werkgever en die van klankbord. 

In veel gevallen wordt door de CEO of het managementteam besloten  om de fusie- of integratie-activiteit “erbij” te doen, naast de bestaande al drukke werkzaamheden.

In veel gevallen wordt door de Raad van Toezicht, de CEO of het managementteam niet erkent of onderkent dat een fusie of integratie specifieke skills en/of ervaring in de uitvoering vraagt. 

De organisatie begint optimistisch met het samenvoegen van de meest logische bedrijfsfuncties, zonder hierbij rekening te houden met de relaties en verbindingen of afhankelijkheden met de andere bedrijfsonderdelen. Er ontbreekt een bedrijfsbreed, integraal doorgedacht plan dat alle aspecten van de bedrijfsvoering en bussiness omvat.

Er is binnen het leiderschaps- of managementsteam geen eensluidende of duidelijk ontwikkelde mening over “Wat er blijft” en “Wat er gaat veranderen.” 

Er is geen of onvoldoende inzicht in hoe de samen te voegen organisaties op cultureel vlak verschillen, wat daarvan de impact is en hoe een verschil moet worden overbrugd.

Er is onvoldoende duidelijkheid hoe de belangrijkste verantwoordelijkheden en de aansturing van het integratieproces zal worden uitgevoerd.

Het is onduidelijk wat de integratie afhankelijkheden zijn, hierbij rekening houdend met de te bereiken resultaten en interne afhankelijkheden. Het totale overzicht ontbreekt vaak.  

Er vindt een onduidelijke, niet gezamenlijk, gedeelde prioriteitstelling plaats die is afgestemd op de integratierisico’s of de integratie uitdagingen.

De communicatie is fragmentarisch ondoordacht, niet integraal en niet stakeholder gericht. Er worden veelvoorkomende communicatiefouten gemaakt.

Conclusie

Als je deze bijna 10 uitdagingen analyseert, dan zijn er enkele belangrijke oorzaken voor het mislukken van fusies aan te wijzen. Deze zijn:

  1. De menselijke kant, de psychologie. Het overschatten van de eigen skills en vaardigheden, het ontbreken van kennis, inzicht, ervaring en competenties bij de betrokken beslissers van, over en bij het samenvoegen van organisaties. Je moet een fusie of integratieproces een aantal keren gedaan hebben, wil je er bekwaam in zijn. Na een rijles kun je de auto ook nog niet besturen.
  2. Het gebruiken van een integratieframework. Je moet een holistisch of integrale benadering kunnen toepassen, die alle facetten van de bedrijfsvoering raakt en de belangrijkste risico’s managet. Een benadering die kijkt naar strategie, naar waardecreatie, waardebehoud, naar (risico) beheersing en naar personeel en die alle bedrijfsfunctie meeneemt in het veranderingsproces. Dit op een zodanige manier dat er samengewerkt wordt tussen de aanwezige medewerkers, van zowel van de koper als de target. Bovendien moet duidelijk zijn waarom en waar de belangrijkste integratieverantwoordelijkheden zijn belegd.
  3. Het gaat gewoon niet werken. Er is tegen onrealistische condities een acquisitie gedaan, die niet of zeer moeilijk rendabel te maken is. De fear of missing out (FOMO)kan hierbij een rol hebben gespeeld.
Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.