Blog

Guiding principles en de bedrijfswaarde na een acquisitie – wat is het verband?

Bedrijfswaarde.
Waardegroei.

Leestijd: 2 minuten

De ontwikkeling van bedrijfswaarde na een acquisitie wordt fors beïnvloed door de inrichting van de integratie. De guiding principles zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ontbreken guiding principles, dan is het moeilijk om richting te geven aan de integratie en worden de acquisitiedoelen, zoals synergierealisatie, of crossselling targets, zeer waarschijnlijk niet gehaald. Zonder guiding principles lopen integraties een fors grotere kans uit de tijd te lopen, ontstaat vaak gedoe onder personeel en wordt men afgeleid van de normale business. Hoe komt dat?

Bedrijfswaarde ontwikkeling. Veel door ons geobserveerde valkuilen bij integraties hebben betrekking op onduidelijke integratiedoelen en een late integratiestart. Het resultaat is dan een niet compleet uitgevoerde integratie, onnodige tijdsvertragingen en de daarbij tegenvallende waardecreatie en een waardeverlies van de onderneming. De oorzaak is  onder meer gelegen in de afwezigheid van guiding principles, dan wel in het ontbreken van overeenstemming daarover binnen de directie, raad van commissarissen, of de kernaandeelhouders.

Guiding principles zijn cruciaal voor het realiseren van waarde uit bedrijfsintegraties

Guiding principles zijn:

  1. een set van integratie uitgangspunten, die onderdeel uitmaken van het integratieframework;
  2. eenduidig, helder en case specifiek geformuleerd;
  3. uitgangspunten waarover binnen de directie, raad van commissarissen en, indien nodig kernaandeelhouders volledige overeenstemming is;
  4. uitgangspunten die communiceerbaar zijn naar het integratieteam en de rest van de organisatie.

Guiding principles zijn bepalend voor de kwaliteit en de richting van de bedrijfsintegratie

Wanneer zijn guiding principles van belang?

Elke specifieke integratie kent eigen guiding principles. Bij elke nieuwe acquisitie dienen de guiding principles van deze specifieke bedrijfsintegratie voor closing helder te zijn afgestemd en geformuleerd. De guiding principles zijn bepalend voor de kwaliteit en de richting van de bedrijfsintegratie.

Aankoopwaarde op basis van een businesscase

De aankoopwaarde van een deal wordt voor het sluiten van de deal bepaald op basis van een businesscase. Er liggen een fors aantal aannames en uitgangspunten aan de businesscase ten grondslag, zoals synergie-effecten, crossselling doelen, efficiencyverbeteringen, omzetdoelen, kostenbesparingen en het aanboren van nieuwe markten.

Guiding principles zijn bepalend voor de ontwikkeling van de bedrijfswaarde

De uitvoering van de integratie bepaalt het resultaat. Echter om daadwerkelijk de bedrijfswaarde te realiseren die in de businesscase is berekend, is het doen van een bod niet genoeg! De uitvoering van de bedrijfsintegratie is bepalend voor de daadwerkelijke waarderealisatie: synergieën, efficiencyslagen, crossselling en wat niet al.

Integraties worden effectief door guiding principles

Guiding principles bepalen de uitgangspunten van een integratie en zijn bepalen voor keuzes bij een bedrijfsintegratie. Bijvoorbeeld: Wordt systeem a of b leidend? Welke onderneming wordt leidend qua werkmethode? Waar hopen we te leren van de overgenomen organisatie? Welke keuze maken we ten aanzien van de verschillende functies? Ze bieden zo de criteria en de randvoorwaarden  waaraan een specifieke  bedrijfsintegratie moet voldoen.

De snelheid en kwaliteit van de bedrijfsintegratie wordt onder meer bepaald door de kwaliteit en volledigheid van de opgestelde guiding principles. Ontbreken er guiding principles, zijn ze onduidelijk, vaag geformuleerd, niet case specifiek, of voor meerdere uitleg vatbaar, dan is uitloop van de integratie, gedoe en het niet realiseren van waarde of zelfs waardeverlies het gevolg.

Zijn de guiding principles helder geformuleerd, volledig gedragen en ondersteund door directie, raad van commissarissen en kernaandeelhouders, en zijn ze overgedragen aan de rest van de integratie-organisatie, dan is aan één van de voorwaarden voor een goede start voldaan en is de kans op voldoende snelheid en waardecreatie fors hoger.

Wat is de relatie tussen guiding principles en bedrijfswaarde na een acquisitie?

De daadwerkelijke bedrijfswaarde ontwikkeling wordt bepaald door de kwaliteit en volledigheid van de bedrijfsintegratie. Deze is afhankelijk van een aantal zaken, waarbij de guiding principles een belangrijke initiërende rol hebben. Is daar geen overeenstemming over, of ontbreken deze, dan is vertraging van de integratie gegarandeerd, worden synergieën over het hoofd gezien en wordt de businesscase waarop de acquisitie is gebaseerd niet gerealiseerd.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.