Blog

Deze 3 belangrijkste groeivoorwaarden moeten vervuld zijn voordat de acquisitie start

Strategie.
Toekomstklaar.
Support.

Leestijd: 3 minuten

Groeivoorwaarden hebben ingevuld betekend daadwerkelijk duurzaam kunnen groeien om te bloeien. Daar gaat het in dit blog over. Wat moet je minimaal geregeld hebben om  succesvol een (add-on) acquisitie te kunnen doen. Als deze factoren succesvol zijn ingevuld, dan is de slagingskans op een bloeiende toekomst in ieder geval een fors stuk groter. Vanuit onze praktijk komende we de volgende randvoorwaarden tegen:

 1. De strategie op orde hebben;
 2. De organisatie klaar voor groei;
 3. Voldoende support inhuren.

Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.

1. De strategie op orde hebben is eerste groeivoorwaarde

Groeien is een proces dat een gestructureerde benadering vraagt. Dat is dan ook precies de reden dat een groeistrategie ook niet in één middag kan worden afgetikt. Het bedenken en uitwerken van een groeistrategie en de bijbehorende groeivoorwaarden is een complex proces dat meerdere fases doorloopt en verschillende vormen van diepgang kent. Het begint met de strategievorming.

Er wordt in deze fase veel en indringend gereflecteerd over onderwerpen zoals:

 • Waarom wil je als organisatie groeien?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor groei?
 • Wat zijn de groei drivers, welke groeidrivers zijn intern? Welke zijn extern?
 • Wat kan je als organisatie beïnvloeden en wat niet?
 • Welk en wat voor type platform kan de (inter)nationale groei ondersteunen?
 • Wat doet de concurrentie, waarom en is dit relevant?
 • Welke risico’s zijn er verbonden aan de gewenste groei en wat zijn hiervoor de randvoorwaarden.

Een behoorlijk aantal thema’s en het is wat ons betreft duidelijk dat alle tijd die aan deze strategische discussie en de uitwerking wordt gespendeerd, in het vervolgtraject wordt “terugverdiend”. 

Wij verwachten dat er bij een strategische discussie niet alleen naar de eigen organisatie wordt gekeken, maar ook naar de plaats van de organisatie in de bedrijfskolom. Waar is de organisatie goed in? Welke competenties zijn binnen de organisatie beschikbaar? Hoe ondersteunen deze aanwezige competenties de wens tot groei? 

We vinden het belangrijk dat niet alleen de strategische richting van de organisatie wordt bepaald, maar dat in het strategieproces ook een beeld wordt verkregen hoe de strategie zal worden uitgevoerd. Dus niet alleen op hoofdlijnen maar ook operationeel en financieel, bijvoorbeeld aan de hand van een Target Operating Model benadering  met ontwikkelings- of investeringsbudgetten.

Belangrijke rol voor de Raad van Commissarissen

In deze belangrijke processen is vaak ook een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht, Raad van Advies of Raad van Commissarissen. Vanuit de onafhankelijke rol die deze organen vervullen, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren in de bespreking en de toetsing van de strategische plannen en de groeivoorwaarden.

2. De organisatie klaar hebben voor groei

De in de strategiefase gedocumenteerde uitgangspunten of groeivoorwaarden worden in deze fase met wat meer diepgang ingevuld. Zodat de organisatie de verwachte groei of de acquisities daadwerkelijk kan realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Versterken en van het directie- of managementteam en zorgen dat dit nieuwe team dezelfde gemeenschappelijke visie heeft en uitdraagt;
 • Opbouwen van best practises binnen de onderneming;
 • Schaalbaar maken van de voor de groei noodzakelijk (ICT)platformen;
 • Werven en inwerken van medewerkers op (nieuwe) competenties;
 • Professionaliseren van organisatie-onderdelen of bedrijfsstructuren.  
 • Afstoten van bedrijfsonderdelen die geen strategische waarde meer hebben;
 • Organiseren van extra of additionele financieringsmogelijkheden.

Pas nadat alle groeivoorbereidende activiteiten grotendeels zijn afgerond kan het groei- of acquisitiepad daadwerkelijk worden ingezet. De slagingskans voor succesvolle groei door acquisitie wordt hiermee geoptimaliseerd. 

3. Voldoende ondersteunende support inzetten

In de meeste gevallen is een organisatie met groeiambitie, in staat haar eigen processen, bedrijfstak en haar rol daarin goed te overzien. Vaak heeft men echter onvoldoende ervaring met het doen van een acquisitie of het integreren van een aangekochte onderneming. De meest voorkomende fouten worden dan gemaakt met alle (financiële, personele, operationele en waardevernietigende) gevolgen van dien.

Ons advies is om in ieder geval:

 1. De Raad van Commissarissen te laten meedenken, te laten meekijken en te laten monitoren gedurende het gehele acquisitie- en integratieproces.
 2. Te zorgen voor een goede governance structuur, zodat duidelijk is wie op basis van welke uitgangspunten, beslissingen mag nemen. 
 3. Te zorgen voor voldoende (in -of externe) dedicated medewerkers die bedrijfsbreed kunnen acteren en het gehele integratieproces hiervoor beschikbaar zijn.
 4. Te zorgen dat de integratiebenadering wordt geleid door ervaren project of programmamanagers die acquisities en integraties meerdere keren hebben uitgevoerd en hiervoor een  bewezen en bedrijfsbreed  framework of stappenplan beschikbaar hebben dat alle bedrijfsfuncties raakt.
 5. Te zorgen, voor de grotere acquisities voor een passende projectorganisatie structuur, die de governance ondersteunt.

BELANGRIJKE TIP: Alle hierboven genoemde maatregelen hebben één belangrijk doel en dat is de eindverantwoordelijke directie zoveel mogelijk de dagelijkse gang van zaken te laten besturen respectievelijk te organiseren. De praktijk leert dat als de directie veel tijd kwijt is (shift of focus) aan het besturen van een integratie in plaats van het doen van de daily business, veel ondernemingswaarde verdwijnt en dat is ongewenst.

Heeft u vragen over deze blog over de groeivoorwaarden voor uw organisatie? We zijn graag bereid om uw casus te bespreken.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.