Cases

Case: Integratie support
mondzorg organisatie

IDD.
Integratie risico's. Governance.

Opdrachtgever heeft ons benaderd om een integratie vooronderzoek uit te voeren voor een grote, belangrijke eerste voorgenomen acquisitie, waarvan men in afwachting was van de goedkeuring van de toezichthoudende gezondheidszorgautoriteiten. Deze Integratie Due Diligence (IDD) heeft tot doel de risico’s van deze acquisitie in beeld te brengen en een beeld te vormen van een mogelijke integratie-aanpak, waarbij de geconstateerde integratierisico’s worden gemitigeerd.

Opdrachtgever was op het moment van de acquisitie onderdeel van een Zweedse private equity organisatie. 

Probleembeschrijving:

Opdrachtgever, die geen ervaring had met het integreren van grootschalige acquisities, was zich bewust van het feit dat een op handen zijnde acquisitie integratierisico’s met zich mee brengt en wilde hier onderzoek naar laten doen. 

“Zonder integratie-ervaring een integratie realiseren, gaat je uiteindelijk een groot deel van je investering kosten.”

Oplossing:

We hebben de integratie due diligence uitgevoerd en hebben hierbij zowel voor de koper als voor de gekochte onderneming naar een aantal gebieden gekeken. Deze waren:

  • Visie en benadering. We hebben de strategische doelstelling, het Target Business Architecture Model, de integratiebenadering, de beslissingstrajecten en de gebruikte governance structuren van beide organisaties bekeken.
  • Waardebehoud en waardecreatie ontwikkeling. We hebben naar het waardebehoud en de waardecreatiemogelijkheden van beide tandzorg organisaties bekeken en hebben beoordeeld of deze gebruikt waren als katalysator voor bredere transformaties. We hebben de synergiemogelijkheden, de synergiebronnen en de manier waarop deze kunnen worden behaald onderzocht.
  • Beheersing. We hebben ons een beeld gevormd over de (financiële en niet-financiële) beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken.
  • Risico’s en risicomanagement. We hebben beoordeeld welke risico’s vooraf te identificeren zijn, in hoeverre en hoe deze zich voor kunnen doen, en wat de gevolgen kunnen zijn. We beoordelen hoe het huidige risicomanagement is ingericht en toegepast.
  • Klanten. We kijken naar het klantretentiemanagement en de verwachte klantbeleving in de nieuwe organisatie.
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. We beoordelen de beoogde leiderschapsstructuur van het integratieproces en de nieuwe organisatiestructuren van de nieuwe tandzorgorganisatie. We beoordelen eventueel gemaakte kernafspraken. We kijken naar het retentiemanagement van kernmedewerkers en tandtechnici. Ook proberen we een beeld te vormen van het performancemanagement, de aanwezige cultuur- en competentieverschillen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook proberen we ons een beeld te vormen van het toe te passen communicatietraject. Vooral of en hoe deze gericht wordt op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie.
  • Leiderschap en managementteam. Omdat een geïntegreerde organisatie iets anders vraagt van de directieleden en het managementteam, willen we het nieuwe team zo snel mogelijk boegbeeld en leider laten zijn van de nieuwe strategie en organisatie. We kijken naar de mogelijke en verwachte samenstelling, de teamverbanden en beoordelen niet alleen de rollen, kennis of vaardigheden.

Resultaat:

We hebben een aantal integratie en organisatie gerelateerde risico’s aangedragen en besproken. Ook onze inzichten over de integratie, de inrichting van een vervolgstructuur, de voorbereiding op dag 1, het 120 dagen plan en de integratieplan periode hebben we gedeeld.

Onze opdrachtgever heeft besloten de verdere invulling van de integratie zelf uit te voeren, met helaas voor de organisatie en haar aandeelhouder negatieve publiciteit tot gevolg.

Bespreken hoe we via uw bedrijfsintegratie waarde kunnen genereren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.