Cases

Case: Carve-out volmachtbedrijf

Afsplitsen.
Verkopen.
Strategie realiseren.

Door de accountant van in Nederland opererend volmachtbedrijf werden we in contact gebracht met de directie van dit in de Randstad gevestigde bedrijf. De directie wilden een deel van de activiteiten verkopen om zo ruimte te maken voor haar strategische groeiambities in het volmachtbedrijf. 

Het volmachtbedrijf is onderdeel van een familiebedrijf structuur.

Probleembeschrijving:

Vanuit de strategie was de beslissing gemaakt om voor deze carve-out van dit volmachtbedrijf de in volmacht gehouden dierenverzekering niet te continueren omdat aan de ene kant de dekkingsbijdrage aan de continuïteit terugliep en aan de andere kant omdat de ict inbedding van deze verzekering de productontwikkeling van de andere producten in de weg lag. 

Aan ons is gevraagd of we de carve out wilden  voorbereiden en uitvoeren. De verkoop van de afgesplitste activiteiten is onderhands door de verkoper in eigen kring georganiseerd. Er is hiervoor geen MenA adviseur aangesteld. Het totale traject duurde circa één jaar.

“Een carve-out voorbereiden en uitvoeren kan binnen één jaar als de activiteiten en de inbedding van de af te stoten activiteiten in de organisatie overzienbaar is.“

Oplossing:

A. Carve-out of separatie beoordeling

De hierna beschreven activiteiten hebben plaatsgevonden:

 1. Inventarisatie van de volmachtactiviteiten voor de specifieke dierenverzekering;
 2. Analyseren van deze activiteiten leidende tot een separatie schema, een zogenoemde separatie hotspot matrix;
 3. Bespreking van de belangrijkste verwachte separatie issues, de “Red Flag rapportage.”  ;
 4. Analyse en bespreken van de belangrijkste zaken financiële gevolgen m.b.t. winstgevendheid en de financiële positie van het familiebedrijf als gevolg van de verwachte verkoop. 

B. Carve-out blueprint en uitwerking

In deze fase is aandacht gegeven aan een aantal aspecten zoals:

 1. Structuur. Wat wordt de projectstructuur, wie vult welke rollen in en hoe is de interactie met de volmachtgevers. 
 2. Het carve-out plan. In dit plan zijn de gedetailleerde stappen, doelen en de manier van werken gedefinieerd. De input van alle betrokkenen is hierin verwerkt.  Er vond regelmatige rapportage plaats aan de eindverantwoordelijke directie.
 3. Guiding principles. Door de verkoper zijn er vooral een aantal uitgangspunten, guiding principles, meegegeven, waaraan het afsplitsingstraject moest voldoen. 
 4. TSA. Er zijn gedurende een korte periode tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten tussen verkoper en koper opgesteld (TSA < 3 maanden). Die kort na de succesvolle data en ict conversie afliepen.
 5. In dit traject speelde de communicatie met de  volmachtgevers een cruciale rol. Gedurende het gehele proces zijn deze door, zoals afgesproken, de directie op de hoogte gehouden van de stand van zaken, zodat dit leidde tot een voorspoedig goedkeuringsproces van de koper.

C. Post carve-out activiteiten

Na de afronding van de carve-out is door de koper een aantal optimaliseringsslagen doorgevoerd, waarbij we niet betrokken waren. Deze hadden met name betrekking op het verlagen van de kosten en verbeteren van de dienstverlening.

Resultaat:

Het resultaat van deze carve-out volmachtbedrijf was dat na iets meer dan een jaar na het eerste contact:

 • de bij de activiteit betrokken personeel ‘over’ was naar de koper.
 • er een aantal conversieruns waren gedaan bij de koper en de activiteiten tot volle tevredenheid operationeel waren bij de koper. 
 • de volmachtgevers van deze verzekering in een eerder stadium hun toestemming hadden gegeven.
 • De verkoop/koopovereenkomst inclusief een aantal TSA’s waren getekend.

De transactie was hiermee afgerond. De verkoper, het familiebedrijf, had nu zijn handen vrij om zijn strategische agenda op te starten zonder gehinderd te worden door ongewenste ict belemmeringen. 

Bespreken hoe we uw groei via een carve-out laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.