uw OR ONDERSTEUNING

Krijg advies bij de voorgenomen verkoop van (onderdelen van) uw bedrijf.

De OR is een belangrijk orgaan binnen een organisatie. Zij heeft meerdere doelen en taken. Deze zijn vastgelegd in de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR). 

We bieden een gespecialiseerde dienstverlening door consultants met 20 jaar ervaring. Kies voor elke fase de voor u van toepassing zijnde oplossing.

 

Generieke doelen en taken van de OR

De taken en doelen van de ondernemingsraad zijn:

 • De OR vertegenwoordigt de werknemers in een onderneming;
 • De werknemer kan via de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid in de onderneming;
 • De OR beschermt de belangen van de werknemers;
 • De OR let op wanneer er in de onderneming bijvoorbeeld zaken niet goed lopen. De OR bespreekt dit met de ondernemer;
 • De OR heeft net als de directie (bestuurder) de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken en te ontwikkelen.

De OR vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming, zowel medewerkers als management. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de OR om te helpen bij het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Dit staat beschreven in de WOR-artikel 2.

Wanneer moet de OR om advies worden gevraagd?

Volgens de wet moet de OR om advies worden gevraagd bij belangrijke beslissingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard. Vanwege artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden moet de OR de mogelijkheid krijgen om advies uit te brengen over een door de werkgever voorgenomen besluit tot:

 • de overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
 • het vestigen van, of het overnemen of afstoten van zeggenschap over een andere onderneming;
 • het aangaan van van een samenwerking, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming. Hieronder valt ook het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of voor een dergelijke onderneming;
 • de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
 • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
 • een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, of in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
 • het doen van een belangrijke investering van de onderneming.

De OR heeft dus een adviesrecht als het gaat om belangrijke voorgenomen bedrijfseconomische besluiten. Maar wanneer is een voorgenomen besluit belangrijk? Dat is niet exact te zeggen, omdat dit afhangt van de aard van het besluit, maar bijvoorbeeld ook van het aantal werknemers dat door het besluit geraakt wordt. Maar als sprake is van een voorgenomen (gedeeltelijke) verkoop van de bedrijfsactiviteiten of een acquisitie, wordt een besluit (door de rechter vrij snel) als belangrijk aangemerkt.

Bekijk ook de  5 meestvoorkomende misverstanden rondom het adviesrecht voor ondernemingsraden bij een voorgenomen verkoop.

 

HET verkoop- of AFSPLITSINGSADVIES VOOR DE OR

Als de thema’s groeistrategie, afsplitsing, carve out, verkoop  aan de orde komen, gaat het in essentie voor de ondernemingsraad van de verkopende partij om een wijziging in de zeggenschap over het bedrijf of een deel daarvan. De aandeelhouder of eigenaar draagt zijn zeggenschap over de onderneming of een deel daarvan op termijn over aan een andere partij. Dit is een belangrijke wijziging van de organisatie.

Dat overdragen van zeggenschap, of een belangrijk deel daarvan, kan op verschillende manieren:

 • Door de verkoop van de bedrijfsmiddelen zoals gebouwen, inventaris, voorraden, vorderingen en schulden. Er is dan sprake van een bedrijfsfusie. De onderneming krijgt een andere aandeelhouder of eigenaar.
 • Twee ondernemers gaan samen en vormen een nieuwe onderneming. Er is dan sprake van een juridische fusie. Twee rechtsvormen worden dan samen één.
 • De aandeelhouders verkopen hun aandelen aan andere aandeelhouders. Er zijn dan nieuwe aandeelhouders. Als deze een meerderheidsbelang hebben, verandert de zeggenschapsverhouding in de organisatie.
 • Er kan ook een onderdeel van een bedrijf worden verkocht, een carve out of afsplitsing. Een andere partij krijgt het, na de overdracht van deze activiteiten, voor het zeggen bij het verkochte onderdeel.

WELKE FASERING IS VAN BELANG VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD BIJ een voorgenomen verkoop of afsplitsing?

Elk verkoopproces verloopt in stappen. Als de ondernemingsraad invloed wil uitoefenen, is het belangrijk al vroeg in het proces te weten welke kant het uitgaat. Daarom is het belangrijk dat de fasering van het proces, en wat daarin gebeurt, wordt gekoppeld aan de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Zij zitten er namens het personeel en zijn dus een belangrijke stakeholder.

Het advies van de OR is nodig als de OR via haar advies nog wezenlijke invloed kan uitoefenen. Dus de adviesaanvraag moet tijdig door de bestuurder zijn ingediend, zodat de ondernemingsraad passend kan reageren. De praktijk is vaak anders. Vaak legt de bestuurder het voorgenomen besluit tot fusie of overname ter advisering voor als er al veel zaken zijn afgesproken. Daarom is het belangrijk voor de OR om al vroeg te weten wat de fasering is. Dit lichten we hieronder toe.

Fase 1: De bedrijfsstrategie, de aanleiding en de motieven.

De (gedeeltelijke) verkoop, fusie of een overname kan voor de directie van een organisatie een zinvolle optie zijn als bepaalde omstandigheden zich voordoen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

 • overcapaciteit op de markt;
 • te weinig eigen (innovatief)vermogen om een goede marktpositie te houden of te ontwikkelen;
 • het bestaan van financiële problemen;
 • een aandeelhouder die zich wil terugtrekken;
 • een belangrijke wijziging in de strategie van de onderneming.

Daarnaast kan het hebben van een algemene groeistrategie aanleiding zijn om de eerdergenoemde activiteiten te starten.

Vaak zijn bij de besluitvorming rondom de strategie de Raad van Commissarissen of leden van de raad van toezicht betrokken. Deze zouden een acquisitie of integratie draaiboek beschikbaar kunnen hebben. Dit draaiboek kan ondersteuning en richting geven aan het totale proces.

Informatierecht

De ondernemingsraad heeft door de Wet op de Ondernemingsraden recht op informatie. Zij kan tenminste  twee keer per jaar met de bestuurder om tafel zitten om over de algemene gang van zaken en de toekomstverwachtingen te spreken. De ondernemingsraad kan in deze fase ook een deskundige inschakelen om bijvoorbeeld een analyse te laten maken van sterke en zwakke punten van het bedrijf, omgevingsontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Fase 2. Het vooronderzoek.

Als de noodzaak tot fusie of overname door de directie gevoeld wordt, gaat deze op zoek naar de invulling daarvan. Zij pleegt een vooronderzoek of er (geïnteresseerde) partijen zijn die kunnen bieden wat de directie wil. Deze fase kenmerkt zich door de oriëntatie. Vaak wordt een externe Corporate Finance of MenA adviseur of investment banker ingeschakeld. Vooral om een partner, overnemende of over te nemen partij te zoeken en dit vooronderzoek en het vervolgtraject te begeleiden.

De veelgestelde vragen zijn:

 • Wie is in de markt voor een transactie?
 • Wat zijn voorwaarden waaronder een transactie plaats kan vinden?
 • Wat is de prijs?
 • Wat wordt ergens anders in de markt geboden?

Soms wordt voorgesorteerd op de verwachte ontwikkelingen en vinden interne reorganisaties of herstructureringen plaats om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor een potentiële koper of aanstaande fusiepartner.

Vervolgstap voor de OR

Een melding van de bestuurder dat men, eventueel met begeleiding, op zoek gaat naar potentiële partners of mogelijke kopers, moet plaatsvinden tijdens het overleg met de ondernemingsraad. Het gesprek over de algemene gang van zaken en toekomstverwachtingen is een prima platform voor dit thema. Deze melding kan namelijk leiden tot een toekomstige adviesaanvraag. Als de directie in deze fase het besluit neemt om een externe deskundige in te schakelen, moet zij hierover advies van de ondernemingsraad vragen(op basis van WOR artikel 25 lid 1 n).

Fase 3: De intentieverklaring en de Letter of Intent

Nadat er tijdens het vooronderzoek voldoende georiënteerd is, de verschillende kandidaten zijn vergeleken, en er vaak één potentiële kandidaat overblijft, starten vaak de onderhandelingen. Deze zullen tot een definitief besluit over de acquisitie of de verkoop moeten leiden. Deze fase besluit de organisatie met een voorovereenkomst. Deze wordt vastgelegd in een intentieverklaring of een Letter of Intent (LOI).

Hierin worden bindende afspraken over de deal en de vervolgstappen inclusief een planning opgenomen. Meestal is er dan al een aanzienlijke mate van overeenstemming over de prijs en aanvullende voorwaarden bereikt. Deze LOI wordt vaak gekoppeld aan een melding aan de mededingings-autoriteiten, de SER of de Europese Commissie. Na het tekenen van de Letter of Intent wordt de voorgenomen acquisitie of verkoop dan ook door partijen meestal bekendgemaakt.

Adviesrecht OR

De ondernemingsraad heeft het adviesrecht over de intentieverklaring of de letter of intent (LOI). De ondernemingsraad moet op het moment dat zij nog wezenlijke invloed uit kan oefenen om een adviesbeslissing worden gevraagd. Als deze LOI eenmaal is getekend heeft de ondernemingsraad alleen nog maar invloed op de gevolgen. Het is voor de OR dus belangrijk om voor het tekenen van de LOI een duidelijk beeld te hebben over de gevolgen van de voorgenomen transactie.

Fase 4. De Due Diligence (DD).

Nu koper en verkoper elkaar serieus als potentiële partners zien, gaan de boeken open en worden de organisatie die door de koper gekocht gaat worden tegen het licht gehouden. In deze due diligence fase zijn vooral de financiële, juridische en belastingexperts actief.

Integratie DD ontbreekt

Het is van groot belang dat er ook een integratie due diligence wordt uitgevoerd. Dit onderdeel wordt helaas vaak niet uitgevoerd, waardoor inzichten over integratierisico’s ontbreken. Vaak zijn bij de besluitvorming commissarissen of leden van de Raad van Toezicht betrokken. Deze zouden in een eerder stadium een acquisitie of integratie draaiboek beschikbaar kunnen hebben. Dit draaiboek kan in deze fase ondersteuning geven. Tot 80 procent van de acquisities gaat fout, met gedoe en verlies van menselijk kapitaal en bedrijfswaarde tot gevolg. De voorbereiding op de integratie krijgt onvoldoende aandacht, waardoor veelvoorkomende integratiefouten worden gemaakt.

Met de resultaten van het totale due diligence onderzoek worden de voorwaarden en condities van de transactie aangescherpt.

Adviesrecht ondernemingsraad

Als de bestuurder externe deskundigen bij dit traject inschakelt, en dat gebeurt in bijna 100 procent van de gevallen, heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij deze keuze en mag er advies worden geven over de opdracht van deze deskundige. De ondernemingsraad kan dit moment gebruiken om aan te geven welke zaken nog goed onderzocht moeten worden, wil zij een positief advies geven.

Fase 5: De overeenkomst, de Sales Purchase Agreement (SPA)

Nadat de uitkomsten van het DD onderzoek op tafel liggen, vinden de definitieve onderhandelingen plaats. Dit leidt tot het definitief besluit en de overeenkomst, de sales purchase agreement, de SPA.

Adviesaanvraag ondernemingsraad

De ondernemingsraad moet hierover een adviesaanvraag krijgen. Dit is het moment voor de OR om de details te controleren en om ‘alle velden’ langs te gaan. Ook kan een commissaris of toezichthouder worden uitgenodigd om de voorgenomen plannen door te spreken. De ondernemingsraad kan in dit stadium een externe deskundige inhuren of begeleiding vragen op basis van WOR art. 16. Zo kunnen bijvoorbeeld de SPA, het fusie- en integratieplan, de businesscase, de begroting en de financiële voorwaarden tegen het licht worden gehouden. Ook kan er geadviseerd worden over de antwoorden op de adviesaanvraag.

Fase 6: de implementatie, de uitvoering van de bedrijfsintegratie.

Het fusie- of overnamebesluit is genomen. De transactie moet uitgevoerd worden. Een duidelijk integratie- of fusieplan met aandacht voor faalfactoren en alle aspecten van het business model, het financiële en het operating model is belangrijk. Tot 80 procent van de transacties leveren niet op waarvoor betaald is. Dit met alle gevolgen voor medewerkers, aandeelhouders, toeleveranciers en klanten. De meestgemaakte fouten treft u hier aan.

Rol van de  ondernemingsraad

De ondernemingsraad dient de uitvoering van de bedrijfsintegratie actief te volgen en dient regelmatig de resultaten van het implementatieplan met de bestuurder te bespreken. Verder is het belangrijk om contact te houden met de bij de uitvoering van de integratie betrokken medewerkers. Zo ontstaat er een beeld met betrekking tot hoe de integratieactiviteiten op de werkvloer worden beleefd en hoe de OR de knelpunten snel kan rapporteren.

Hoe Kunnen we uw ondernemingsraad helpen bij de voorgenomen verkoop of afsplitsingstransactie?

Het doel van deze training van één dagdeel is een beeld te schetsen van het verkoop- en afsplitsingstraject.  Alle bekende termen en de gebruikelijke fasering worden besproken. Doel is kennisoverdracht zodat de OR een beeld heeft van het speelveld.

Deze training wordt uit het gebruikelijke opleidingsbudget van de OR gefinancierd.

In deze workshop, die een vervolg is op de hierboven genoemde OR-training, wordt de specifieke verkoop of afsplitsingscasus met de leden van de ondernemingsraad diepgaand en interactief uitgediept. Dit op een zodanige manier dat er tijdens deze workshop een aantal belangrijke uitgangspunten (guiding principles) voor de ondernemingsraad worden bepaald, die in de gesprekken met de bestuurder als rode draad door de gesprekken lopen.

Indien gewenst kunnen we een competentiepartner inschakelen voor de juridische ondersteuning bij de adviesaanvraag.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.