De Transitional Service Agreement (TSA)

Een goede Transitional Service Agreement heeft een aantal voordelen. Partijen weten waar ze aan toe zijn en kennen elkaars contractuele verplichtingen. We kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een TSA.

Elementen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Het biedingsproces. Onduidelijke TSA’s zijn funest in het biedingsproces. Het zorgt dat partijen afhaken. Dit omdat onvoldoende duidelijk is wat de verwachte rechten plichten zijn van koper en verkoper. Doordat we duidelijkheid scheppen in dit proces blijft de relatie tussen koper en verkoper in stand en kan het onderhandelingsspel zijn voortgang blijven vinden.
  • De onderdelen en elementen in een TSA. Waaruit bestaat een goede TSA? Wat is de juridische waarde van een TSA en waarom in het van groot belang dat de organisatie hier vanuit een uitvoerbaarheidsfactor kritisch naar moet kijken? Wat zijn de best practises? Wat is voldoende diepgang. Worden ook de kosten van derde partijen meegenomen? Een juiste en volledige TSA geeft beide partijen houvast in hun onderhandelingen en de prijsbepaling van hun deal.
  • Operationele problemen. Slecht uitgewerkte TSA’s zorgen voor problemen in de day to day business van koper en verkoper, creëren extra werkzaamheden en additionele reputatierisico’s voor de koper en de verkoper. Hoe kun je dit proces het beste inregelen?
  • De prijsbepaling van de TSA-dienstverlening en de stranded costs discussie. Welke kosten en investeringen zijn terug te verdienen en welke moeten als verloren worden beschouwd? Voor zowel de koper als de verkoper is de discussie over de TSA prijs, de stranded costs en de dealprijs makkelijker te voeren als de opstelling duidelijk is en de mogelijkheid biedt tot controle en audit. Een duidelijke, goed te controleren en een goed geformuleerde TSA kan er ook toe bijdragen dat TSA ondersteunde processen worden aangepast aan de wensen van partijen, zodat er desgewenst sneller of langzamer worden afgebouwd.
  • TSA Managementstructuur. Er dient een TSA-managementstructuur tussen partijen te worden opgezet. De belangrijkste doelstelling hiervan is dat dit TSA-management eventuele continuïteitsproblemen moet voorkomen.  Dit management  moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat gesteggel over kosten wordt voorkomen en dat de afbouw van de TSA dienstverlening georganiseerd en gepland gaat worden en in onderling overleg tussen de betrokken partijen gaat plaatsvinden.