Carve out dienstverlening

onze Carve out dienstverlening

Het uitgangspunt bij een carve out is dat bedrijfsonderdelen of bedrijfsactiviteiten die geen strategische relevantie meer hebben, in een los bedrijfsonderdeel of organisatie worden geplaatst en mogelijk later worden verkocht. Om dit snel en accuraat te kunnen doen, hebben we carve out dienstverlening ontwikkeld.

Voor de afsplitsing van (onderdelen van) bedrijven/organisaties bieden we onderstaande dienstverlening aan:

We kunnen de carve out strategie en het strategisch carve out ontwerp opstellen. Deze zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijke bedrijfswaarde ontwikkeling, het behouden van de motivatie van de medewerkers, het minimaliseren van de operationele aspecten en het beperken van het gebruik van transitie dienstverlening (TSA Services).

We kunnen je ondersteunen bij het:

 • Analyseren en het op de belangrijkste punten in beeld brengen van de strategische, tactische en operationele gevolgen van de verschillende carve out scenario’s, plannen en bijbehorende doelstellingen
 • Het bepalen van guiding principles. Deze hebben betrekking op de uitgangspunten van jouw carve out. Hierbij kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat beide organisaties, na de splitsing, zelfstandig functioneren. In dat geval moet de carve out zo ingericht worden dat beide onderdelen zelfstandig door kunnen gaan zonder dat dit ten laste gaat van de andere activiteit. Naast dit voorbeeld zijn er andere belangrijke case specifieke uitgangspunten of guiding principles vast te leggen.
 • Bespreken van de opties om de af te splitsen activiteiten eventueel onder te brengen in hiervoor opgerichte rechtspersonen met als doel om een eventuele verkoop te vereenvoudigen of te versnellen.
 • Bepalen van het retentiebeleid voor medewerkers en klanten op de belangrijkste punten.
 • Bepalen van de belangrijkste stakeholders en communiceren op hoofdlijnen.

Voordelen van een strategisch carve out ontwerp

De belangrijkste voordelen voor partijen zijn dat er via deze activiteiten risicomanagement en risicoreductie plaatsvindt. De hoofdlijnen rapportage naar het bestuur en de toezichthouder van de verkoper en een mogelijke koper is op orde. De stakeholders blijven betrokken, waardoor het reputatierisico onder controle is.

Een goede Transitional Service Agreement heeft een aantal voordelen. Partijen weten waar ze aan toe zijn en kennen elkaars contractuele verplichtingen. We kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een TSA.

Elementen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Het biedingsproces; 
 • De onderdelen en elementen in een TSA;
 • Operationele problemen;
 • De prijsbepaling van de TSA-dienstverlening en de stranded costs discussie;
 • TSA managementstructuur. 

Bij een carve out worden delen van de bedrijfsactiviteiten overgedragen aan een andere partij tegen een afgesproken prijs. Van belang is dat deze prijs op een nette manier wordt bepaald en dat de invloed van deze prijs bij de koper en de verkoper op een correcte manier wordt verwerkt in de operationele cijfers.

De verkoper blijft vaak met een dekkingstekort zitten op zijn (vaste) kosten, de stranded costs. Hier is sprake van doordat een deel van de capaciteit of de activiteiten worden afgestoten. Er is dan vaak minder overhead’ nodig om de resterende, niet overgedragen, activiteiten uit te voeren. Het berekenen van en het daadwerkelijk reduceren van deze stranded costs is specialistenwerk en kunnen we uitvoeren.

We kunnen jou in dit belangrijk proces helpen door meer in detail de carve out activiteiten te identificeren, de risico’s te beheersen en kritische situaties te ondersteunen of te managen.

Hierbij zijn een aantal punten van belang, namelijk:

 •  Dat de business gewoon doorgaat, de ‘winkel open blijft’ terwijl de carve out in gang is gezet.
 • Dat je tijd hebt om alle projectgerelateerde zaken te volgen.
 • Dat je doorlopend inzicht hebt in de financiële situatie van het carve out project.
 • Dat je gewezen wordt op niet geïdentificeerde carve out risico’s en kosten en dat deze moeten worden geregeld.
 • Dat je je bewust bent van de aansluiting of het gebrek aan integratie met de organisatie van de koper.
 • Dat je je bewust bent van het retentierisico van jouw medewerkers.
 • Dat je je bewust bent van het TSA-management en de gevolgen.

We kunnen jou in dit traject ondersteunen door het eerder opgestelde strategisch carve out plan verder te ontwikkelen, zodat er een meer gedetailleerd plan ontstaat dat door alle stakeholders kan worden beoordeeld. De rapportage, de risico-analyse en de risicoreductie verdient in dit plan nadrukkelijk aandacht. Van belang is dat het carve out proces zo soepel als mogelijk is verloopt en dat belangrijke risico’s worden beheerst of worden beperkt.

De uitvoering van een carve out proces is een ingewikkeld traject. Per bedrijfsfunctie of werkstroom moet een detailplanning worden gemaakt over hoe de afsplitsing zal worden uitgevoerd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de integratie met een eventueel aanwezige koper zal moeten verlopen. Een uitgediepte ‘hotspot analyse’ ligt hieraan ten grondslag.

Nauwkeurige planning

Het goed en volledig uitvoeren van dit carve out proces moet vanaf de eerste dag nauwkeurig worden gepland. Een foute of te late start zal leiden tot het verlies van momentum met vertraging en efficiencyproblemen als gevolg. Deze vertraging zal bovendien negatieve invloed hebben op de in het financieel model gebruikte doelstellingen en resultaten.

We kunnen je helpen door het uitvoerend en operationeel carve out projectmanagement van de diverse functionele gebieden uit te voeren, de risico’s te bepalen en deze te beheersen en/of te beperken. We zorgen dat er voldoende carve out kennis en knowhow beschikbaar is door een carve out manager toe te wijzen, een projectbureau in te richten en andere deskundigen, wanneer gewenst, beschikbaar te stellen. Zelfs individuele of teamcoaching behoren tot de mogelijkheden.

 

Een carve out proces is een ingewikkeld traject. Bij veel bedrijven is het een eenmalige gebeurtenis met alle bijbehorende risico’s en problemen van dien. Belangrijk hierbij is dat er in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van het plan aandacht is voor het behoud van kennis en competenties bij de belangrijke, maar ook de minder belangrijke medewerkers. Zowel voor de activiteiten die bij de organisatie blijven, maar ook voor de activiteiten die worden afgestoten of overgedragen.

We ondersteunen jou bij de carve out en kunnen jou helpen bij het selecteren van jouw teams en het opnieuw inrichten van de afgeslankte organisatie. Hierbij houden we de strategische uitgangspunten van de afgeslankte organisatie en de onderlinge relaties binnen de afgeslankte organisatie in het oog. We houden rekening met de stranded costs en de retentierisico’s, regelen deze en voeren risicobeperkende maatregelen uit.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.